Informace k testování uchazečů o střední vzdělání v ZŠ

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • b) dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
  • c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů, 3. června 2021 v případě víceletých oborů).
 • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný PCR test.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, uchazeči vzniká právo na vykonání zkoušky v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů,3. června 2021 v případě víceletých oborů).

Termín testování na ZŠ Rousínov Testování se týká:
27. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
29. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o víceletá gymnázia, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o střední vzdělávání bez maturitní zkoušky

 

Použití jiného testu než oficiálně dodávaného

Vážení rodiče,

pro testování dětí lze použít i jiné testy než oficiálně dodávané šťourací, musí však mít povolenou výjimku MZČR pro použití laickou osobou. Tento seznam je na webových stránkách MZR, předkládáme vám ho pod tímto odkazem. Pokud je to tedy pro ně přijatelnější a méně nepříjemné, mohou si tento test děti přinést z domu a použít ve škole.

Upozorňujeme, že i testem přineseným z domu se žák musí testovat až ve škole.

Doplňující informace k organizaci školy od 12. 4. 2021

Přinášíme upřesňující informace k některým činnostem, souvisejících s výukou od 12.4., vyplývajících z textu mimořádných opatření a doplňujících materiálů.

Doba testování 

Vzhledem k technologii testování je nutné zahájit testování ve stejnou dobu. Pro žáky navštěvující ranní družinu je stanoven začátek testu na 7:00 h. Proto je nutné, aby žáci přišli již před 7 hodinou. V případě pozdějšího příchodu musí již žák počkat před budovou na začátek vyučování. 

Pro ostatní žáky je stanoven začátek testu na 8:00 h. Zde jsou samozřejmě akceptovatelné výjimky pro případ pozdějšího příchodu, např. od zubaře apod. 

Asistence při testování 

Pokud budou rodiče 1. – 3. ročníku chtít asistovat svým dětem při testování, doporučujeme přijít až před 8 hodinou. Do začátku testování by totiž neměli v budově pobývat. V tomto případě musí tento test proběhnout odděleně od ostatních žáků. Na pracovišti Tyršova k tomu bude určena tělocvična, na Habrovanské jedna z volných odborných učeben. 

Pobyt dětí rodičů vybraných profesí v době distanční výuky 

Škola zajistí v zařízení také pobyt dětí rodičů vybraných profesí (seznam – viz níže) v době, kdy mají v rotaci určenou distanční výuku. Je to z důvodu zajištění chodu těchto institucí. V případě zájmu o tuto službu laskavě doručte potvrzení zaměstnavatele, nejlépe sken elektronicky na zezulkovaj@zsrousinov.cz. Popř. lze i osobně v listinné podobě do kanceláře školy. Uveďte též prosím předpokládaný potřebný čas (denní dobu) této služby. Tato služba bude poskytována od 7:30 do 16 hodin. Ranní družinu lze v tomto případě využít jen v době prezenční výukyDůvodem je zachování povinné homogenity výchovných skupin. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Provoz školy od 12. dubna 2021

Na základě vládních mimořádných opatření, je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) ve školách, za níže uvedených podmínek. 

Výuka bude probíhat v rotačním režimu 

 • První týden (od 12.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 
 • Druhý týden (od 19.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány ostatní třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C a 5.C. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 

Takto se budou skupiny střídat do odvolání. Žáci to poznají i podle rozvrhu ve Škole online.

Prosíme rodiče, aby nenaléhali na změnu tříd v rotačním režimu, např. kvůli sourozencům. Tento systém je ovlivňován více obecnými faktory, nelze všem vyhovět.

Zakázané činnosti jsou zpěv a sport. Budou nahrazeny jinými aktivitami v rámci vyučování. 

Ochrana dýchacích cest 

Žáci si musí chránit dýchací cesty alespoň tzv. chirurgickou rouškou, nemusí mít respirátor. Škola tyto ochranné prostředky neposkytuje. 

Testování 

Žáci musí ve škole podstoupit 2x týdně POC antigenní test. Testovací dny budou pondělí a čtvrtek. V případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy. Bude-li žák testován ve středu, ve čtvrtek již nemusí. Testování bude probíhat ve škole, ve třídě, před začátkem vyučování, resp. po příchodu do ranní družiny. Žákům 1. – 3. ročníku mohou asistovat rodiče. 

V případě pozitivního výsledku musí žák do izolace a neprodleně domů. Bude-li jakýkoliv žák pozitivně testován ve čtvrtek, musí do karantény celá třída. Z tohoto důvodu, je-li to možné, doporučujeme rodičům setrvat před školou a vyčkat na výsledek. Bude-li žák testovaný s pozitivním výsledkem, musí rodiče kontaktovat lékaře a podstoupit PCR test. Výsledek testu rodiče neprodleně oznámí škole. O dalším postupu rozhoduje KHS. 

Grafické schéma návazných postupů. 

Výjimky z testování 

Test nemusí podstoupit žák, který: 

doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, provedený na certifikovaném odběrovém místě, ne starší 48 hodin 

doloží certifikát min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo alespoň 14 dní a žák nemá příznaky onemocnění 

doloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. 

Žák, který nepodstoupí testování a nedoloží potvrzení výše uvedených výjimek, nebude se moci prezenční výuky účastnit. Jeho absence je evidována jako omluvená. Nevzniká mu nárok na distanční výuku, bude mu pouze poskytnuta přiměřená míra podpory. 

Stravování 

Stravování ve škole bude umožněno prezenčně vzdělávaným žákům. V týdnu prezenční výuky budou žáci přihlášeni ke stravování automaticky. V týdnu distanční výuky budou naopak automaticky odhlašováni. Pro distančně vzdělávané žáky umožníme v omezené míře odběr stravy do jídlonosičů. Podrobnosti a organizaci výdeje upravíme dle počtu zájemců. 

Školní družina 

Družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, a to i družina ranní. 

Druhý stupeň 

Třídy druhého stupně (6. – 9. ročník) pokračuje v současném režimu distančního vzdělávání. 

Velikonoční tvoření v Informatice

Před Velikonocemi jsme se s dětmi setkali alespoň ve virtuální třídě. Hlavním úkolem bylo vytvořit vlastního Avatara, zkoušeli jsme vyrobit slovní mraky a někteří vytvořili i krásně obsáhlé komiksy. Všechny musím za snahu velmi pochválit a doufáme, že už se co nejdříve uvidíme nejen virtuálně, ale i naživo.

Pro přiblížení klikněte na obrázek.