Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu zohlednění proběhlé a probíhající epidemiologické situace  v ČR aktuálně k 1.12.2020

 • V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku s tím, že by tato přijímací zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům středních škol nahradit ji školní přijímací zkouškou.
 • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
 • Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
 • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé středních škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
 • Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. březen 2021.

Změny v harmonogramu přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.1.-31.3. 2021.
 • Talentové zkoušky v konzervatoři – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou – změněno na 5.-15.2. 2021.

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) – nově do 8.3. 2021.

 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – do 5.4. 2021.

Burza škol On-line

Vzhledem k tomu, že letošní školní rok nebyla možnost uspořádat klasické burzy škol, veletrhy vzdělávání a mnohdy ani dny otevřených dveří na SŠ, chci Vám zprostředkovat možnost on-line spojení s jednotlivými středními školami, včetně možnosti dotazování se, on-line prohlídky škol apod., a to prostřednictvím portálu https://burzaskol.online/vystavy. Na tomto portále máte uvedeno, v který konkrétní den se koná burza škol v určitém regionu.

Čas spojení je možný vždy v době mezi 8:00 – 12:00 a  18:00 –  21:00 h. V jednotlivých regionech jihomoravského kraje se burzy konají v období od 7.12. 2020 do 11.12. 2020. Vždy je nutné si  region rozkliknout a podívat se, které školy jsou k účasti na burze přihlášeny (některé školy jsou opětovně přihlášeny i v několika regionech) – konečný stav přihlášených škol by měl být znám k datu 4.12. 2020. U jednotlivých regionů máte také uvedeno datum, kdy je možné spojit se se školami na zkoušku, aby jste měli jistotu, že „ostré“ spojení bude fungovat (spojení na zkoušku lze provést v době od 8:00 do 8:45 hod., posléze nebude fungovat).

Možnosti komunikace se školami jsou následující:

 • On-line schůzka pomocí Microsot Teams/Google Meet/Zoom/… případně dalších technologií, které střední škola využívá – nejefektivnější cesta.
 • On-line chat (ideální v případě, že váš počítač nemá mikrofon, ale přeci jenom trošku zdlouhavější).
 • Možnost zanechání zprávy – je možné i mimo termín výstavy. Zanecháte zprávu se svými kontaktními informacemi a škola se Vám ozve později.

Příručka pro žáky k přihlášení do MS Office 365 přes webový prohlížeč

Vážení rodiče a milí žáci,

přikládáme pro vás krátkou příručku s návodem, jak se přihlásit do MS Office 365 pro školu a jak si zkontrolovat zda je žák přes webový prohlížeč přihlášen do MS Office 365 pro školu a do aplikace Teams přes webový prohlížeč.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ na školní rok 2021 / 2022

 • Přihlášku uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy, do které se hlásí a to nejpozději do 1. března 2021.
 • V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky; pokud se jedná o maturitní obory, vykoná uchazeč povinné jednotné přijímací zkoušky zpředmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura ve dvou termínech – 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%).
 • 1. kolo přijímacího řízení probíhá vobdobí od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021 a to jak pro jednotné, tak i pro školní přijímací zkoušky.-Školní přijímací zkoušky voborech vzdělání bez maturitní zkoušky se konají v1. kole přijímacího řízení vpracovních dnech vobdobí od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb = na poštu).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vyjma případu, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek v oboru, kam byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (zápisový lístek bude vydán žákům končícím povinnou školní docházku v roce 2021 spolu s výpisem vysvědčení v pololetí letošního školního roku).
 • Nadále platí následující způsob doručování rozhodnutí. Do dvou pracovních dnů ode dne doručení výsledků CERMATEM středním školám ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a následně přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a nemusí se zasílat. Rozhodnutí o nepřijetí je nezbytné doručovat do vlastních rukou.
 • Odvolací lhůta proti nepřijetí jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš

Příručka pro žáky k distančnímu vzdělávání přes školní systém Škola OnLine

Vážení rodiče a milí žáci,

vytvořili jsme pro žáky jednoduchou, krátkou příručku, jak pracovat se školním systémem Škola OnLine na naši škole a jak se mohou žáci přihlašovat na online výuku přes tento školní systém v době distačního vzdělávání. Více informací naleznete v příručce níže.