Předměty

Seznam předmětů na I. stupni:

Povinné:

 • Český jazyk (1.-5.r.)
 • Anglický jazyk (3.-5.r.)
 • Matematika (1.-5.r.)
 • Informatika (5.r.)
 • Prvouka (1.-3.r.)
 • Přírodověda (4.-5.r.)
 • Vlastivěda (4.-5.r.)
 • Hudební výchova (1.-5.r.)
 • Výtvarná výchova (1.-5.r.)
 • Tělesná výchova (1.-5.r.)
 • Pracovní činnosti (1.-5.r.)

Nepovinné:

 • Náboženství (1.-5.r.)

Seznam předmětů na II. stupni:

Povinné:

 • Český jazyk a literatura(6.-9.r.)
 • Anglický jazyk (6.-9.r.)
 • Matematika (6.-9.r.)
 • Informatika (6.-7.r.)
 • Dějepis (6.-9.r.)
 • Občanská výchova (6.-9.r.)
 • Fyzika (6.-9.r.)
 • Chemie (8.-9.r.)
 • Zeměpis (6.-9.r.)
 • Přírodopis (6.-9.r.)
 • Hudební výchova (6.-9.r.)
 • Výtvarná výchova (6.-9.r.)
 • Výchova ke zdraví (6.-7.r.)
 • Tělesná výchova (6.-9.r.)
 • Svět lidí (8.-9.r.)
 • Německý jazyk (7.-9.r.)
 • Ruský jazyk (7.-9.r.)

Doplňkové:

 • Komunikační výchova (8.-9.r.)
 • Cvičení z českého jazyka(8.-9.r.)
 • Cvičení z matematiky (8.-9.r.)
 • Praktická matematika (8.-9.r.)

Povinně volitelné:

 • Matematické praktikum
 • Environmentální praktikum
 • Fyzikální praktikum
 • Chemické praktikum
 • Technické praktikum
 • Světový zeměpis
 • Regionální zeměpis
 • Domácnost – vaření
 • Sportovní hry

Nepovinné:

 • Náboženství (6.-9.r.)