Přijímací řízení na střední školy

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ Z DŮVODU PŘIJETÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVID -19

Aktualizace 11. 5. 2020

Termín jednotné přijímací zkoušky byl orgánem MŠMT ČR stanoven pro 4- leté obory studia na 8. červen 2020 a pro víceleté obory na 9. červen 2020. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (v případě nemoci žáka) byl vyhlášen na 23. červen 2020.

——————————————————————————————————————–

  • konkrétní termín bude upřesněn MŠMT ČR
  • přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu, jednotnou zkoušku vykoná uchazeč na škole uvedené v přihlášce na 1. pořadí
  • náhradní termín v případě nemoci zůstává nedotčen, termín bude opět dodatečně stanoven MŠMT ČR
  • obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že proběhne jednotná zkouška  z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů od vykonání jednotné Př Zk
  • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ je nepřípustné
  • zápisový lístek se řediteli SŠ odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzažším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu
  • v oborech vzdělávání, ve kterých se podle školského zákona nekonají přijímací zkoušky (učební obory), bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 5 pracovních dnů od vyhlášení přijímacího řízení (1.den přijímacího řízení = termín konání jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou)
  • podmínky přijímacího řízení na učební obory zůstávají nedotčeny
  • v případě podání přihlášky na dva různé obory SŠ či na dvě SŠ, dříve než budete znát výsledky přijímacího řízení z obou oborů škol, zápisový lístek na SŠ neodevzdávejte!

Výše uvedené informace vyplývají ze zákonu č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a jsou platné pro všechny žáky, kteří aktuálně plní devátý ročník povinné školní docházky i pro žáky pátých, popř. sedmých tříd, hlásící se na víceletá gymnázia.

 

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš