Informace k organizaci tzv. střídavé výuky na 2. stupni od 12.10.2020 

Na základě mimořádných opatření vlády bude střídavá výuka na 2. stupni v ZŠ Rousínov organizována takto:

12. – 16.10. 2020

Prezenčně (tzn. ve škole) se budou vzdělávat žáci 6. a 8. ročníku. Ostatní ročníky budou praktikovat distanční výuku (tzn. mimo školu, nejčastěji asi z domu).

19. – 23.10. 2020

Přesně naopak, tzn. do školy přijdou žáci 7. a 9. ročníku, ostatní budou doma. 

Distanční vzdělávání je povinné, žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím informačního systému Škola on-line. Vzhledem ke krátkodobosti opatření (prakticky se jedná o 1 týden), nebudou organizovány videochaty. 

Následující týden mají žáci před prázdninami a státním svátkem dny volna. Prakticky to znamená, že celý týden 26. – 30.10. budou doma.

Další související informace jsou předány prostřednictvím informačního systému Škola on-line.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

zde jsou doplňující informace k volbám do školské rady dne 24.11.2020 ke zprávě zaslané prostřednictvím inf. systému Škola on-line.

Výtah zákona školského zákona 561/2004 Sb.

§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Činnost školské rady upravuje § 168 téhož zákona.

Postup přípravy voleb

  • termín voleb: 24. 11. 2020 od 10.00 h do 16.30 h.
  • místo konání voleb: v budově ZŠ Rousínov, Habrovanská 312/3, 1.patro, kancelář školy
  • způsob podání návrhů kandidátů: kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Zezulkové do 30. 10. 2020 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání
  • zveřejnění kandidátů: kandidátky zákonných zástupců budou zveřejněny od 9. 11. 2020 na webových stránkách školy

Dočasné přerušení činnosti pěveckého sboru 

Na základě nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 1. 10. 2020, se omezuje provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Z tohoto důvodu bude přerušena i činnost pěveckého sboru Slavíček.
Pěvecké sbory v příštím školním roce - Základní a mateřská škola  Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

Konzultační den

Aktuálně: vzhledem k rychle se měnící se situaci a rychlému šíření podezřelých případů nákazy, omezte prosím svoji účast na konzultacích jen na nejnutnější případy. Schůzku rodičů žáků 9. ročníku lze dohodnout s výchovnou poradkyní individuálně. Při návštěvě školy dodržujte prosím přísně veškerá nařízená opatření (roušky, dezinfekce, odstupy).

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

první konzultační den v tomto školní roce se uskuteční ve čtvrtek 8.10.2020 v době od 14.00 do 16.30 h na obou pracovištích (Habrovanská, Tyršova).

Třídy II.B a IV.B budou mít konzultační den 13.10. ve stejnou dobu. Důvodem je nepřítomnost vyučujících.

Další nepřítomní učitelé: Ing. A. Šullová, Mgr. J. Kyjovský (od 15:30 h).

V průběhu KD se v pracovně přírodopisu uskuteční schůzka výchovné poradkyně pro volbu povolání Mgr. Nevařilové s rodiči žáků 9. ročníku k organizaci přijímacího řízení. Z důvodu omezení kontaktu jsou schůzky naplánovány postupně takto:

v 15:00 rodiče žáků IX. A

v 15:30 rodiče žáků IX. B

v 16:00 rodiče žáků IX. C