Omlouvání žáků

 

Výňatek ze školního řádu

  • Po příchodu do školy neopouštějí žáci budovu během doby vyučování.
  • Vynucený odchod žáka ze školy během vyučování (např. při nevolnosti, zranění) je možný jen na písemnou žádost ev. s osobním doprovodem rodiče či jím určenou osobou, s vědomím třídního učitele, popř ředitele.
  • Předem známou i náhlou nepřítomnost lze ohlásit osobně, písemně, telefonicky či elektronicky, nejpozději však do 3 dnů od započetí absence.
  • Po opětovném nástupu do školy je nutné žáka omluvit do 3 dnů stanovenými prostředky, tzn. v elektronickém školním informačním systému Škola OnLine. V odůvodněných případech (např. ze sociálních důvodů, kdy rodina nemá počítač tablet či mobil s možností připojení k internetu), lze žákovi vydat a akceptovat i tištěný omluvný list.
  • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem.