Předměty

 

Charakteritika, obsah, časové  a organizační vymezení jednotlivých předmětů se řídí podle ŠVP školy.

 

Povinné předměty I. st.

 • Český jazyk (1. – 5. r.)
 • Anglický jazyk (3. – 5. r.)
 • Matematika (1. – 5. r.)
 • Informatika (4. – 5. r.)
 • Prvouka (1. – 3. r.)
 • Přírodověda (4. – 5. r.)
 • Vlastivěda (4. – 5. r.)
 • Hudební výchova (1. – 5. r.)
 • Výtvarná výchova (1. – 5. r.)
 • Tělesná výchova (1. – 5. r.)
 • Pracovní činnosti (1. – 5. r.)

Nepovinné předměty I. st.

 • Náboženství (1. – 5. r.)

Povinné předměty II. st.

 • Český jazyk a literatura (6.- 9. r.)
 • Anglický jazyk (6. – 9. r.)
 • Německý jazyk (7. – 9. r.)
 • Ruský jazyk (7. – 9. r.)
 • Matematika (6. – 9. r.)
 • Informatika (6. – 9. r.)
 • Dějepis (6. – 9. r.)
 • Občanská výchova (6. – 9. r.)
 • Fyzika (6. – 9. r.)
 • Chemie (8. – 9. r.)
 • Zeměpis (6. – 9. r.)
 • Přírodopis (6. – 9. r.)
 • Hudební výchova (6. – 8. r.)
 • Výtvarná výchova (6. – 9. r.)
 • Výchova ke zdraví (6. – 7. r.)
 • Vedení domácnosti (6. r.)
 • Pěstitelské práce (6. r.)
 • Tělesná výchova (6. – 9. r.)
 • Svět lidí (8. – 9. r.)

Doplňkové předměty II. st.

 • Komunikační výchova (8. – 9.r.)
 • Cvičení z českého jazyka (8. – 9.r.)
 • Cvičení z matematiky (8. – 9.r.)
 • Praktická matematika (8. – 9.r.)

Volitelné předměty II. st.

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Sportovní hry
 • Regionální zeměpis
 • Světový zeměpis
 • Globální výchova
 • Počítačová grafika
 • Informatické praktikum
 • Matematické praktikum
 • Chemické praktikum
 • Enviromentální praktikum
 • Technické praktikum
 • Fyzikální praktikum
 • Fyzikální a chemické praktikum
 • Pěstitelské práce
 • Výtvarné techniky
 • Literární klub
 • Zdravověda
 • Domácnost – vaření

Nepovinné předměty II. st.

 • Náboženství (6. – 9. r.)