Přijímací řízení na střední školy

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022


 • Přihlášku uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy, do které se hlásí a to nejpozději do 1. března 2021.
 • V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky; pokud se jedná o maturitní obory, vykoná uchazeč povinné jednotné přijímací zkoušky zpředmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura ve dvou termínech – 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%).
 • 1. kolo přijímacího řízení probíhá vobdobí od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021 a to jak pro jednotné, tak i pro školní přijímací zkoušky.-Školní přijímací zkoušky voborech vzdělání bez maturitní zkoušky se konají v1. kole přijímacího řízení vpracovních dnech vobdobí od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb = na poštu).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vyjma případu, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek v oboru, kam byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (zápisový lístek bude vydán žákům končícím povinnou školní docházku v roce 2021 spolu s výpisem vysvědčení v pololetí letošního školního roku).
 • Nadále platí následující způsob doručování rozhodnutí. Do dvou pracovních dnů ode dne doručení výsledků CERMATEM středním školám ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a následně přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a nemusí se zasílat. Rozhodnutí o nepřijetí je nezbytné doručovat do vlastních rukou.
 • Odvolací lhůta proti nepřijetí jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Podávání přihlášek na SŠ obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021 / 2022

 • Studijní obory, na které se dělá talentová zkouška, poznáte dle kódu oboru, který je před názvem oboru.
  • U oborů s talentovou zkouškou začíná kód číslem 82+ obor Gymnázium se sportovní přípravou.
  • Všechny střední školy, studijní obory + kódy naleznete na webu: www.atlasskolstvi.cz.
 • Termín nejzažšího odeslání či odevzdání přihlášek přímo na SŠ je 30. listopadu 2020.
 • V případě odesílání poštou je nutno odeslat doporučeně k rukám ředitele SŠ.
 • Každý žák si může podat 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou, v případě neúspěchu při přijímacím řízení si může pak tentýž žák podat v reálném termínu (do 1. března 2021) dvě přihlášky na vzdělávací obory bez talentových zkoušek. Přijímací zkoušky na obory, kde je stěžejní talent, proběhnou během ledna 2021.
 • Ze strany zákonných zástupců je nutné přihlášku podepsat a zajistit razítko pediatra, který odsouhlasí vhodnost zvolených oborů pro Vaše dítě.

 

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš