Přijímací řízení na střední školy

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2022/2023

  • Přihlášku uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy, do které se hlásí, a to nejpozději do 1. března 2022, pokud se hlásí na obor s talentovou zkouškou pak je termín podání do 30. listopadu 2021.
  • V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky; pokud se jedná o maturitní obory, vykoná uchazeč povinné jednotné přijímací zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura ve dvou termínech – 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %).
  • 1. kolo přijímacího řízení probíhá v období od 12. 4. 2022 do 28. 4. 2022 a to jak pro jednotné, tak i pro školní přijímací zkoušky.
  • Školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky se konají v 1. kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. 4. 2022 do 30. 4. 2022.
  • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
  • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb = na poštu).
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vyjma případu, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek v oboru, kam byl přijat na základě odvolání nebo pokud byl žák přijat na obor s talentovou zkouškou a nyní chce nastoupit na obor bez talentové zkoušky. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (zápisový lístek bude vydán žákům končícím povinnou školní docházku v roce 2022 spolu s výpisem vysvědčení v pololetí letošního školního roku).
  • Nadále platí následující způsob doručování rozhodnutí. Do dvou pracovních dnů ode dne doručení výsledků CERMATEM středním školám ředitel školy (cca 2. května 2022) určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a následně přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a nemusí se zasílat.
  • Odvolací lhůta proti nepřijetí jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš