ŠKOLSKÁ RADA

Činnost školské rady

Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. se Školská rada (ŠR):

 • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům, vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

 • Mgr. Martina Kraisová
 • Mgr. Simona Grycová

Zástupci zákonných zástupců žáků byly jmenováni:

 • Mgr. Naďa Kabelková (předsedkyně)
 • Vladimír Ambrozek

Zřizovatelem byli jmenováni:

 • Ing. Eliška Škrobová
 • Mgr. Petra Hrachovinová (místopředsedkyně)

Kontaktní e-mail školské rady:

Zápisy z jednání školské rady: