INFORMACE O DRUŽINĚ

Přihlášení do školní družiny

 • Přihlášení žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce, a to písemně, odevzdáním ve všech bodech vyplněného zápisního lístku.
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Řídí se následujícími kritérii, v uvedeném pořadí:
  • kapacita školní družiny dle zřizovací listiny
  • personální a prostorové podmínky v souladu s Vyhláškou 48/2005 Sb., §5, odst. 4 a 5

Aktuality Školní družiny

Zábavné odpoledne na oválu

Minulý týden, ve čtvrtek 30. května, jsme v družině oslavili Den dětí zábavným a soutěžním odpolednem na oválu. Pan Vy…. připravil pro děti 6 základních a 2 bonusové soutěže. Počasí nám přálo až moc… a ke konci jsme se trošku zapotili. Ale myslím si, že děti si vše...

Zápis do školní družiny pro šk. r. 24/25 pro stávající žáky

Zápis do školní družiny pro stávající žáky ŠD zejména 1. a 2. ročníků. Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Při osobním odevzdání...

Soutěžní odpoledne v ŠD

Dne 21. 2. se v tělocvičně na Tyršové konalo soutěžní před karnevalové odpoledne 5. a 6. oddělení ŠD. “Pan VY” Jiří Němec, Dis. ve spolupráci s paní vychovatelkou Mgr. Lenkou Gálikovou si pro nás připravil soutěže všeho druhu. Při některých disciplínách se utkalo 5....

Karneval v ŠD

Ve čtvrtek 22. 2. se v 5. a 6. ve školní družině konal tradiční karneval v maskách. Páté oddělení s “panem VY” Jiřím Němcem, Dis. ještě navázalo na středeční soutěžení a poté si užívali diskotéku s párty. U nás v šestém oddělení jsme si nejprve prohlédli všechny masky...

Horolezecká stěna a týmové hry

V rámci odpolední družiny jsme navštívili vnitřní sportoviště vedle jídelny v budově školy na Tyršově ul.. Sportoviště je spíše pro menší počet lidí. Hodně nás láká horolezecká stěna a pro ty, kterým se kvůli jejímu zkosení lézt moc nedaří, je velmi atraktivní modrá...

Zápis do školní družiny

 • Zápis do školní družiny probíhá v dubnu školního roku vyplněním a odevzdáním zápisního lístku, přijetí v průběhu školního roku závisí na naplněné kapacitě školní družiny.
 • Zápisní lístek odevzdejte u vedoucí vychovatelky nebo na e-mail: valcharovad@zsrousinov.cz
 • Zápisní lístek možno stáhnout ve formulářích školy zde.

Odhlášení ze školní družiny

 • Odhlášení žáka ze školní družiny odhlašuje zákonný zástupce, a to písemným oznámením předaným vedoucí vychovatelce.
 • Odhláška ze školní družiny můžete stáhnout ve formulářích školy zde.

Omlouvání ze školní družiny

 • Docházka do školní družiny je pro přijaté žáky povinná.
 • Omluveni jsou pouze nemocní žáci, kteří nebyli přítomni ani ve školním vyučování.
 • Jinak omlouvá nepřítomnost žáka zákonný zástupce, a to vždy osobně nebo písemně (žák předloží vychovatelce písemnou omluvu od zákonného zástupce bezprostředně po skončení školního vyučování).
 • Telefonické omluvy nebudou akceptovány. Toto činíme pro bezpečnost dětí.
 • Žáci opouští školní družinu dle podmínek uvedených zákonným zástupcem v zápisním lístku.
 • Pokud vyzvedává dítě jiná než uvedená osoba v zápisním lístku, musí předložit písemné oprávnění od zákonného zástupce.
 • Žáci nesmí v žádném případě opustit prostory, ve kterých probíhá činnost školní družiny, s výjimkou zájmových oborů a kroužků.
 • Zákonný zástupce dítěte uvede v zápisním lístku, které zájmové kroužky, obory ZUŠ atd. bude dítě navštěvovat, včetně dne, přesného času a jména učitele (vedoucího).
 • Vychovatelka děti do kroužků a oborů nedoprovází (toto si plně zajišťuje zákonný zástupce), po odchodu dítěte ze školní družiny nezodpovídá za jeho bezpečnost.

Nevyzvednutí ze školní družiny

 • V případě, že si dítě ze školní družiny v dané době nikdo nevyzvedne a není možné zkontaktovat se se zákonnými zástupci či dalšími rodinnými příslušníky uvedenými v zápisovém lístku, kontaktuje vychovatel:
  • Městskou policii Rousínov na telefonním čísle 517 324 831 nebo na telefonu 778 417 821; 778 760 002.
  • V případě, že kontakt s Městskou policie Rousínov nebyl úspěšný, kontaktuje dozorčího stálé služby Policie ČR, obvodní oddělení Vyškov, tel. 974 639 455, popř. linku 158 a dále bude postupovat v jejich součinnosti.
 • Do školní družiny se nedoporučují nosit cenné předměty, mobilní telefony a větší částky peněz. Ve výjimečném případě mohou žáci požádat vychovatelku o úschovu těchto věcí. Pokud tak neučiní, nenese vychovatelka zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.
 • Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny mohou být žáci ze školní družiny vyloučeni. Toto vyloučení písemně oznámí zákonnému zástupci ředitel školy, včetně zdůvodnění vedoucí vychovatelky.

Kontakt na vychovatele školní družiny

 • Kontakt na vedoucí vychovatelku a vychovatele školní družiny naleznete v kontachtech zaměstnanců školy zde.

Provozní režim školní družiny

 • Ranní družina je v provozu od 6.45 h. v budově školy na ul. Tyršova. Vstup do budovy je aktivován v době od 6.45 do 7.20 h. Je nutné, aby se každý příchozí do ranní družiny nahlásil přítomné vychovatelce
 • Odpolední činnost ve školní družině začíná shromažďováním žáků v určených prostorách bezprostředně po skončení poslední vyučovací hodiny. Po shromáždění jsou žáci odváděni za dozoru vychovatelky do příslušné budovy, kde odpolední činnost probíhá. Provoz školní družiny končí v 16.30 h.
 • Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny rozděleni vedoucí vychovatelkou. V průběhu činnosti mohou žáci ze školní družiny samostatně (bez doprovodu vychovatelky) odcházet do zájmových kroužků a oborů, a případně se i vracet, pouze na základě písemného záznamu zákonného zástupce uvedeného v zápisovém lístku. Provoz a činnost školní družiny nemůže brát ohled na dobu případných odchodů a příchodů týkajících se zájmových kroužků a oborů.
 • S postupnými odchody žáků se jednotlivá oddělení spojují. Organizaci určuje vedoucí vychovatelka.

Co dítě potřebuje do školní družiny

 • přezůvky
 • převlečení na pobyt venku
 • převlečení na výtvarné a pracovní činnosti
 • svačinu a pití (možnost donést sirup)
 • papírové kapesníky (nejlépe předat vychovatelce – krabice)

Ustanovení o platbách školní družiny

I. Výše a úhrada úplaty

 • Rozhodnutím ředitele školy byla stanovena povinnost platit úplatu 400,- Kč za měsíc za jednoho žáka, účastníka ve školní družině od 1.9.2024.
 • Splatnost je vždy během 1.měsíce platebního období (tzn. v září na 1. pololetí 1600,- Kč a v lednu na 2. pololetí 2400,- Kč nebo v září celkem 4500,- Kč za školní rok).
 • Na akce pořádané družinou je vybírána záloha. Částka se hradí na účet školy a výši určuje vedoucí vychovatelka.

II. Snížení nebo prominutí úplaty

 • Úplata může být snížena nebo prominuta v případě, že budou splněny požadavky § 11 odst. 3 výše zmíněné vyhlášky.
 • Při nepřítomnosti žáka se snižuje příspěvek za každých 20 po sobě jdoucích provozních dnů o jednu desetinu roční sazby.
 • O snížení musí rodiče nebo zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky školní družiny s uvedením důvodu nepřítomnosti.
 • Byla-li úhrada příspěvku již provedena, vrátí škola jeho poměrnou část rodičům, nebo zákonnému zástupci žáka.
 • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 
  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

  a tuto skutečnost prokáže řediteli.

III. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku 

 • Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů a kopie dokladů, které prokazují skutečnosti uvedené v bodu II.
 • Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty.

IV. Možnosti úhrady příspěvku

 • Vkladem na bankovní účet školy č. 1561002369/0800, variabilní symbol určí vedoucí vychovatelka, hotově v kanceláři školy.
 • V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může být žák ze školní družiny vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15-ti dnů ke zřizovateli (Město Rousínov) prostřednictvím ředitele Základní školy Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov.

Obecná ustanovení

 • V územním obvodu města Rousínova je provozována školní družina při Základní škole Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov. Školní družina je školním zařízením.
 • Školní družina se řídí podle Vnitřního řádu školní družiny (pdf) a ŠVP ŠD (pdf).