Informace o školní družině

 

Obecná ustanovení

 • V územním obvodu města Rousínova je provozována školní družina při Základní škole Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov. Školní družina je školním zařízením.
 • Školní družina se řídí podle Vnitřního řádu školní družiny (pdf) a ŠVP ŠD (pdf).

Přihlášení do školní družiny

 • Příhlášení žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce, a to písemně, odevzdáním ve všech bodech vyplněného zápisního lístku vedoucí vychovatelce školní družiny.
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Řídí se následujícími kritérii, v uvedeném pořadí:
  • kapacita školní družiny dle zřizovací listiny
  • personální a prostorové podmínky v souladu s Vyhláškou 48/2005 Sb., §5, odst. 4 a 5

Zápis do školní družiny

 • Zápis do školní družiny probíhá v dubnu školního roku vyplněním a odevzdáním zápisního lístku, přijetí v průběhu školního roku závisí na naplněné kapacitě školní družiny.
 • Zápisní lístek odevzdejte u vedoucí vychovatelky nebo na email valcharovad@zsrousinov.cz
 • Zápisní lístek možno stáhnout ve formulářích školy zde.

Odhlášení ze školní družiny

 • Odhlášení žáka ze školní družiny odhlašuje zákonný zástupce, a to písemným oznámením předaným vedoucí vychovatelce.
 • Odhláška ze školní družiny můžete stáhnout ve formulářích školy zde.

Omlouvání ze školní družiny

 • Docházka do školní družiny je pro přijaté žáky povinná.
 • Omluveni jsou pouze nemocní žáci, kteří nebyli přítomni ani ve školním vyučování.
 • Jinak omlouvá nepřítomnost žáka zákonný zástupce, a to vždy osobně nebo písemně (žák předloží vychovatelce písemnou omluvu od zákonného zástupce bezprostředně po skončení školního vyučování).
 • Telefonické omluvy nebudou akceptovány. Toto činíme pro bezpečnost dětí.
 • Žáci opouští školní družinu dle podmínek uvedených zákonným zástupcem v zápisním lístku.
 • Pokud vyzvedává dítě jiná než uvedená osoba v zápisním lístku, musí předložit písemné oprávnění od zákonného zástupce.
 • Žáci nesmí v žádném případě opustit prostory, ve kterých probíhá činnost školní družiny, s výjimkou zájmových oborů a kroužků.
 • Zákonný zástupce dítěte uvede v zápisním lístku, které zájmové kroužky, obory ZUŠ atd. bude dítě navštěvovat, včetně dne, přesného času a jména učitele (vedoucího).
 • Vychovatelka děti do kroužků a oborů nedoprovází (toto si plně zajišťuje zákonný zástupce), po odchodu dítěte ze školní družiny nezodpovídá za jeho bezpečnost.

Nevyzvednutí ze školní družiny

 • V případě, že si dítě ze školní družiny v dané době nikdo nevyzvedne a není možné zkontaktovat se se zákonnými zástupci  či dalšími rodinnými příslušníky uvedenými v zápisovém lístku, kontaktuje vychovatel:
  • Městskou policii Rousínov na telefonním čísle 517324831 nebo na telefonu 778417821; 778 760 002.
  • V případě, že kontakt s Městskou policie Rousínov nebyl úspěšný, kontaktuje dozorčího stálé služby Policie ČR, obvodní oddělení Vyškov, tel. 974639455, popř. linku 158 a dále bude postupovat v jejich součinnosti.
 • Do školní družiny se nedoporučují nosit cenné předměty, mobilní telefony a větší částky peněz. Ve výjimečném případě mohou žáci požádat vychovatelku o úschovu těchto věcí. Pokud tak neučiní, nenese vychovatelka zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.
 • Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny mohou být žáci ze školní družiny vyloučeni. Toto vyloučení písemně oznámí zákonnému zástupci ředitel školy, včetně zdůvodnění vedoucí vychovatelky.

Kontakt na vychovatelé školní družiny

 • Kontakt na vedoucí vychovatelku a vychovatele školní družiny naleznete v kontachtech zaměstnanců školy zde.

Provozní režim školní družiny

 • Ranní družina je v provozu od 6.45 h. v budově školy na ul. Tyršova. Vstup do budovy je aktivován v době od 6.45 do 7.20 h. Je nutné, aby se každý příchozí do ranní družiny nahlásil přítomné vychovatelce
 • Odpolední činnost ve školní družině začíná shromažďováním žáků v určených prostorách bezprostředně po skončení poslední vyučovací hodiny. Po shromáždění jsou žáci odváděni za dozoru vychovatelky do příslušné budovy, kde odpolední činnost probíhá. Provoz ŠD končí v 16.30 h. Vstup do budovy školy na Tyršové a ZUŠ je aktivován v době od 13.00 h do 16.30 h.
 • Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny rozděleni vedoucí vychovatelkou. V průběhu činnosti mohou žáci ze školní družiny samostatně (bez doprovodu vychovatelky) odcházet do zájmových kroužků a oborů, a případně se i vracet, pouze na základě písemného záznamu zákonného zástupce uvedeného v zápisovém lístku. Provoz a činnost školní družiny nemůže brát ohled na dobu případných odchodů a příchodů týkajících se zájmových kroužků a oborů.
 • S postupnými odchody žáků se jednotlivá oddělení spojují. Organizaci určuje vedoucí vychovatelka.

Ustanovení o platbách školní družiny

I. Výše a úhrada úplaty

 • Rozhodnutím ředitele školy byla stanovena povinnost platit úplatu 300,- Kč za měsíc za jednoho žáka, účastníka ve školní družině.
 • Splatnost je vždy během 1.měsíce platebního období (tzn. v září na 1. pololetí 1200,- Kč a v lednu na 2. pololetí 1800,- Kč nebo v září celkem 3000,- Kč za školní rok).

II. Snížení nebo prominutí úplaty

 • Úplata může být snížena nebo prominuta v případě, že budou splněny požadavky § 11 odst. 3 výše zmíněné vyhlášky.
 • Při nepřítomnosti žáka se snižuje příspěvek za každých 20 po sobě jdoucích provozních dnů o jednu desetinu roční sazby.
 • O snížení musí rodiče nebo zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky školní družiny s uvedením důvodu nepřítomnosti.
 • Byla-li úhrada příspěvku již provedena, vrátí škola jeho poměrnou část rodičům, nebo zákonnému zástupci žáka.

III. Možnosti úhrady příspěvku

 • Vkladem na bankovní účet školy č. 1561002369/0800, variabilní symbol určí vedoucí vychovatelka, hotově v kanceláři školy.
 • V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může být žák ze školní družiny vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15-ti dnů ke zřizovateli (Město Rousínov) prostřednictvím ředitele Základní školy Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov.

Co dítě potřebuje do školní družiny

 • přezůvky
 • převlečení na pobyt venku
 • převlečení na výtvarné a pracovní činnosti
 • svačinu a pití (možnost donést sirup)
 • papírové kapesníky (nejlépe předat vychovatelce – krabice)