OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Výňatek ze školního řádu

  • Po příchodu do školy neopouštějí žáci budovu během doby vyučování.
  • Vynucený odchod žáka ze školy během vyučování (např. při nevolnosti, zranění) je možný jen na písemnou žádost, ev. s osobním doprovodem rodiče či jím určenou osobou, s vědomím třídního učitele, popř. ředitele.
  • Předem známou i náhlou nepřítomnost lze ohlásit osobně, písemně, telefonicky či elektronicky, nejpozději však do 3 dnů od započetí absence.
  • Po opětovném nástupu do školy je nutné sdělit důvod nepřítomnosti žáka do 3 dnů stanovenými prostředky. Na základě tohoto sdělení třídní učitel rozhodne o omluvení absence.
  • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem. Školní řád níže stanovuje postup pro hodnocení v případě absence vyšší než 30 % v daném předmětu.