Informace o stravování

Přihlášení a odhlášení školního stravování

 • Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování lze stáhnout ve formulářích zde
 • Přihláška se odevzdává před zahájením stravování, obvykle před zahájením školního roku, a to nejméně tři dny předem.
 • Přihláška je platná do konce aktuálního školního roku.
 • Strávník si zajistí čip nebo ISIC kartu.
 • Čipy a karty je důležité nosit, v případě, že ji žák nemá u sebe, nahlásí u výdejního okénka své jméno.
 • Odhlášení ze stravování se provádí písemnou formou, formulář lze stáhnout zde.

Přihlášení a odhlašování obědů

 • Den předem do 14.00 hod. v pracovní dny.
 • Telefonicky na čísle +420 517 370 030.
 • Osobně v kanceláři školní jídelny.
 • E-mailovou poštou na: odhlaskyobedu@zsrousinov.cz.
 • Prostřednictvím webové aplikace na www.zsrousinov.cz (pokyny na webových stránkách ZŠ Rousínov).
 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc) je možno odebrat oběd do jídlonosiče. Výdejní doba: 11.00 – 11.30 hod. u zadního vchodu do školní kuchyně – platí pro ZŠ Habrovanská.
 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc) je možno odebrat oběd do jídlonosiče. Výdejní doba: 11.00 – 11.30 hod. v jídelně školy, dle pokynů kuchařky – platí pro ZŠ Tyršova.

Ceny obědů

Strávník od 7 do 10 let 28,- Kč
Strávník od 11 do 14 let 30,- Kč
Strávník nad 15 let 32,- Kč
Důchodci (bývalí zaměstnanci) 32,- Kč
Zaměstnanci v hlavním i vedlejším pracovním poměru 32,- Kč

Ceny stravného od 1.9.2022

Jídelníček

• Sestavuje hlavní kuchařka, schvaluje vedoucí školní jídelny.
• Je dostupný v jídelně na nástěnce a na internetových stránkách školy.

Provoz školní jídelny

 • Školní jídelna se řídí podle Vnitřního provozního a stravovacího řádu školní jídelny (pdf)
 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.15 h. do 14.00 h.
 • Školní jídelna připravuje jedno hlavní denní jídlo (oběd) pro žáky, zaměstnance základní školy a bývalé zaměstnance – důchodce.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k Vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění o školním stravování.
 • Výše finančního limitu na potraviny a celková cena hlavního jídla bude stanovena vždy písemně a tvoří Přílohu 1 této směrnice.
 • Pro dospělé strávníky na ZŠ je připravováno hlavní jídlo dle finančního limitu jako pro strávníky nad 15 let.
 • Zaměstnancům a žákům ZŠ nejsou započítávány k ceně obědů náklady na provoz, osobní náklady vč. odvodů na přípravu oběda.
 • U zaměstnanců konající práce na dohodu mimo pracovní poměr není poskytováno závodní stravování.
 • U zkrácených pracovních úvazků je poskytováno závodnístravování v případě odpracovaných rozepsaných pravidelných směn.
 • Nárok na závodní stravování škola neposkytuje v případě celodenní návštěvy lékaře či při dovolené.
 • Podmínky při zabezpečení stravovacích služeb jsou dány vyhláškou 137/04 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Tyto podmínky byly dále novelizovány Vyhl. č. 602/06 Sb. Škola dodržuje požadavky na uvádění pokrmů do oběhu dle § 25 vyhlášky a zásady provozní hygieny stanovené v § 49 vyhlášky.

Obecné informace o školním stravování ve školní jídelně

 • Směrnice školního stravování vychází z:
  • Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby