ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Náplň práce a činnost ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
 • Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
 • Konzultace s jednotlivými pracovníky sjednávejte individuálně – viz kontakty níže.
 • Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem.
 • Formuláře pro zakonného zástupce můžete stáhnout ve formulářích v odkaze zde.

Školní poradenské služby poskytují

Koordinátor inkluze a výchovný poradce
Mgr. Marika Nevařilová
E-mail: nevarilova@zsrousinov.cz
Tel.: 517 371 535 kl. 117

 • Koordinace poradenských služeb ve škole.
 • Organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky.
 • Organizace péče o žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu.
 • Karierní poradenství – pomoc při výběru vhodného oboru SŠ a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy.
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem.
 • Pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče.
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
 • Péče o žáky, kterým bylo doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů.
 • Zajišťování návštěvy ÚP Vyškov, Burzy středních škol, Veletrhu vzdělávání JM kraje a dalších subjektů souvisejících s volbou povolání.

Školní metodik prevence
Mgr. Eva Smejkalová
E-mail: smejkalovae@zsrousinov.cz
Tel.: 517 371 535 kl.153

 • Prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • Individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů.
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence.
 • Řešení problémů spojených se školním neprospěchem.
 • Pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů.
 • Příprava a realizace Preventivního programu školy dříve minimálního preventivního programu.
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům.
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – OPPP, sociální odbor MÚ Vyškov – kurátor pro mládež, Policie ČR.
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy.

Speciální pedagog
Mgr. et Bc. Marta Čempelová

E-mail: cempelovam@zsrousinov.cz
Tel.: 517 371 535 kl. 114

 • Individuální práce se žáky v rámci předmětů speciální pedagogické péče (předmět speciální pedagogické péče nahrazuje některý běžný předmět žáka, popř. jeho část, probíhá v rámci rozvrhu).
 • Práce se žáky – zejména náprava specifických vad v rámci pedagogické intervence (jedná se zejména o reedukační kroužky probíhající nad rámec běžné výuky žáka).
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení inventáře a správa kompenzačních a reedukačních pomůcek.
 • Spolupráce s výchovným poradcem při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) žáků.
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy poskytujícím nápravnou péči žákům.
 • Spolupracuje v součinnosti s výchovným poradcem se ŠPZ.
 • Poskytuje poradenskou činnost zákonným zástupcům žáků.