Slovní hodnocení v 1. a ve 2. ročníku

Od školního roku 2021 / 22 uplatňuje naše škola hodnocení žáků prvního a druhého ročníku s využitím slovního vyjádření. Je to jeden z kroků k podpoře širšího uplatňování formativního hodnocení, které více respektuje individuální možnosti a schopnosti žáků. Toto je v souladu se snahou školy o změnu přístupu ke způsobu i výsledkům vzdělávání tak, aby respektovaly vývoj společnosti a strategii vzdělávací politiky ČR. Stručně lze toto charakterizovat jako změnu přetrvávající představy o funkci školy z doby našich (pra)rodičů, kdy dominantním cílem práce žáků bylo množství naučených (a posléze zapomenutých) poznatků, směrem ke konstruktivní práci s využíváním informačních zdrojů a s poskytováním podrobnější a motivační zpětné vazby žákům i rodičům, s důrazem na osobní kompetence jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu (žáků, učitelů a rodičů). Vnímání změny přístupu k hodnocení je její součástí.

Od třetího ročníku jsou pak žáci hodnoceni tradiční klasifikační stupnicí, neboť jsou již s to pochopit její význam.

Důležitým bonusem zaváděné změny hodnocení je potlačení falešné motivace žáků, kdy pracují a plní úkoly s velmi rozdílnou intenzitou, podle toho, jestli bude “na jedničku” či nikoliv. Tady je velmi důležitá spolupráce rodičů: nevidět ve známce (či jakémkoliv jiném hodnocení) cíl, nýbrž informaci, jak se dítěti daří či nedaří školní práce.

Jak se tato změna v 1. a ve 2. ročníku projevuje v praxi?

Veškeré práce jsou žáky plněny a učiteli opravovány tak jak je obvyklé. Jen nejsou cejchovány jedničkou. Úroveň práce dítěte si mohou rodiče prohlédnout v písance, či v jiných sešitech, které si děti nosí domů.

Pro rodiče je však také důležité posouzení úrovně práce žáka učitelem. Kromě zmíněných běžných oprav žákovských prací lze využít osobního setkávání na třídních schůzkách a konzultačních dnech či po individuální domluvě kdykoliv. Písemně lze komunikovat nejlépe na platformě školního informačního systému. Dvakrát během pololetí pak žáci přinesou domů neformální stručné hodnocení učitelem, na jaké úrovni žák plní výstupy jednotlivých předmětů, jehož součástí je i dětskou formou pojaté sebehodnocení žáků. V pololetí a na konci roku pak žáci obdrží obvyklé oficiální vysvědčení se slovním vyjádřením úrovně dosahování výstupů, daných školním vzdělávacím programem. Jde tedy o jakýsi gradovaný systém – od běžných každodenních oprav až po souhrnné pololetní slovní hodnocení.

Tento proces rozhodně není konečný, stále se vyvíjí a upravuje tak, aby byl srozumitelný a efektivní.  Jsou proto vítány jakékoliv konstruktivní připomínky a návrhy. Bližší informace a vysvětlení k tomuto poskytnou vyučující na 1. stupni či členové vedení školy.