Školní poradenské pracoviště

Náplň práce ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Konzultace s jednotlivými pracovníky sjednávejte individuálně – viz kontakty níže. Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem.
Školní poradenské služby poskytují:

Koordinátor inkluze a výchovný poradce
Mgr. Marika Nevařilová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky
 • organizace péče o žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu
 • karierní poradenství – pomoc při výběru vhodného oboru SŠ a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • péče o žáky, kterým bylo doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů
 • zajišťování návštěvy ÚP Vyškov, Burzy středních škol, Veletrhu vzdělávání JM kraje a dalších subjektů souvisejících s volbou povolání

Kontakt:


Školní metodik prevence
Mgr. Eva Smejkalová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů
 • příprava a realizace Preventivního programu školy dříve minimálního preventivního programu
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – OPPP, sociální odbor MÚ Vyškov – kurátor pro mládež, Policie ČR
 • práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy

Kontakt:


Speciální pedagog
Mgr. Iva Hoždorová

 • Individuální práce se žáky v rámci předmětů speciální pedagogické péče (předmět speciální pedagogické péče nahrazuje některý běžný předmět žáka, popř. jeho část, probíhá v rámci rozvrhu)
 • Práce se žáky – zejména náprava specifických vad v rámci pedagogické intervence (jedná se zejména o reedukační kroužky probíhající nad rámec běžné výuky žáka)
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy
 • Vedení inventáře a správa kompenzačních a reedukačních pomůcek
 • Spolupráce s výchovným poradcem při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) žáků
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy poskytujícím nápravnou péči žákům
 • Spolupracuje v součinnosti s výchovným poradcem se ŠPZ
 • Poskytuje poradenskou činnost zákonným zástupcům žáků

Kontakt:


Formuláře

Formuláře pro zakonného zástupce můžete stáhnout zde.