Informace k pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. května – aktualizováno 20.5.2020

autor: | Kvě 20, 2020 | Provozní informace

Aktualizace 20.5.2020

V souladu s metodickým pokynem MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol stanovilo vedení školy následující organizaci:

Žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) budou umístěni na pracoviště Tyršova. Žákům 1. – 3. ročníku je zajištěn dohled do 16:00 h, ostatním do 13:00 h.

Na základě počtu přihlášených byli žáci umístěni do osmi pracovních skupin takto: 1.AB, 1.C, 2.A, 2.BC, 3.AB, 4.A, 4.BC, 5.ABC.

Začátek činností je stanoven na 8.00 h. Budova bude otevřena od 7:30 h. Příchod do budovy bude organizován pedagogickým pracovníkem. Žáci všech tříd druhého ročníku (tedy i 2.B), mohou chodit zadním vchodem (směrem od Záložny) do přístavby, kde jsou nyní kmenové třídy 2.A a 2.C. Vyzvednout si je mohou rodiče rovněž tam. Ostatní žáci budou mít přístup hlavním vchodem. Rodičům není umožněn vstup do školy. Vyzvedávání žáků 1. a 2. ročníku bude rovněž organizováno službou zajišťujícím pedagogickým pracovníkem od 11:30 h. Žáci ostatních ročníků budou odcházet sami dle informace uvedené rodiči na přihlášce.

Žáci (popř. rodiče žáků), kteří byli dříve umístěni ve 2., 3., 4. a 5. oddělení školní družiny, si mohou v pátek v době 9 – 12 hodin vyzvednout v šatně na Habrovanské přezůvky, které zde děti měly kvůli obědům. Žáci z ostatních oddělení mají přezůvky již na Tyršově.

Činnosti spojené s vyučováním budou zajišťovány učiteli daného ročníku (nemusí být vždy třídní). Ostatní činnosti zajišťují vychovatelé a pedagogičtí asistenti.

Obědy budou vydávány po skupinách od 11:30 h v intervalu 30 min:

1.AB + 1.C: 11:30h

2.A + 4.A: 12:00 h

2.BC + 3.AB: 12:30 h

4.BC + 5.ABC: 13:00 h

Níže uvedená bezpečnostní opatření zůstávají v platnosti. Připomínáme – při prvním příchodu odevzdat čestné prohlášení (.pdf)

Pro ostatní (nepřihlášené) děti bude nadále pokračovat výuka distanční formou (“na dálku”).

Aktualizace 5.5.2020

Pro přihlášené žáky ke stravování budou připravovány obědy na pracovišti Tyršova. Pokud si oběd nepřejete (např. z důvodu brzkého plánovaného odchodu), odhlaste se standardně u vedoucí stravování p. Bartoškové.

Doplnění informací k organizačním opatřením: “Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit” (citace z oficiálního dokumentu MŠMT). Celý dokument naleznete zde.

 

Vážení rodiče, 

V souladu s programem vlády postupného otevírání škol Vám sdělujeme, že od 25. května 2020 umožníme osobní přítomnost žáků 1. stupně v budově školy. Vzhledem k daným opatřením vlády, technickým, personálním a provozním možnostem, stanovujeme tyto podmínky a opatření: 

Přítomnost žáků je dobrovolná. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (.pdf) a čestného prohlášení (.pdf) zákonným zástupcem dítěte. Přihlášku lze odevzdat způsoby stanovenými v textu přihlášky. Čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Pro žáky z rizikových skupin bude zajištěná distanční výuka z domu. 

Žák se musí dostavit na určené místo mezi 7:30 – 8:00 h., jako na běžnou výuku a musí být vybaven minimálně dvěma čistými rouškami a vlastním sáčkem na uložení roušky. Ihned po příchodu bude povinen provést dezinfekci rukou. Žáci budou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 (jedno dítě v lavici) – dle počtu žákovského nábytku v místnosti, bez možnosti měnit složení skupin. Při nedostatku ped. pracovníků bude o vyřazení rozhodovat vyšší věk. O nošení roušek rozhoduje vyučující. Roušky budou muset mít děti u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci a bude určitě povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Provizorní šatny budou zřízeny odděleně. Provoz školní družiny, ani zájmových kroužků nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny (protože není dovoleno jakkoliv měnit skupiny). Taktéž nebude povolena ani výuka tělesné výchovy.

Ukončení činností ve škole bude upřesněno dle personálních možností školy.

Činnost: 

Výuka bude omezena, její rozsah bude definován podle složení skupin. Nadále bude probíhat část výuky distanční formou. Žáci přítomni ve škole budou plnit úkoly zadané jejich vyučujícími, zčásti budou zaměstnáni volnočasovými aktivitami.

Pedagogický dohled bude zajištěn především vychovateli a asistenty. Přítomnost učitelů bude umožněna dle složení skupin a v souladu se souborem hygienických pokynů pro ZŠ vydaných MŠMT.

Nebude-li žák dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, zejm. v oblasti hygieny a bezpečnosti, bude z docházky vyřazen. 

Bude-li na žádost rodičů žák k docházce zapsán, nebude dále vydáváno potvrzení pro čerpání ošetřovného.

Přihlášku k docházce odevzdejte prosím do 18. 5. 2020 těmito způsoby: osobně do poštovní schránky školy u zadního vchodu u tělocvičny, oskenované e-mailem na mikulcikoval@www.zsrousinov.cz, lze též poštou nebo prostřednictvím datové schránky školy fbtgj48.

Další podrobnosti poskytneme po odevzdání přihlášek.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv