Informace k provozu školy od května 2021 – aktualizace k 17. 5. 2021

Aktualizace k 17.5. a 24.5.

Vážení rodiče, žáci, učitelé,

na základě pokynů MŠMT dochází v organizaci vzdělávání v naší škole k těmto úpravám:

Od 17.5. je zrušen rotační systém výuky pro 1. stupeň, tito žáci budou chodit již všichni, testovat se bude stále 1x týdně, vždy v pondělí nebo první den po příchodu do školy.

Družina bude v provozu v obvyklém režimu. Do ranní družiny je nutné přijít do 7:00 h, kvůli společnému začátku testování.

Výuka na 2. stupni pokračuje v rotačním režimu ještě týden do 21.5. Testování stále 2x týdně v současném režimu.

Od 24.5. bude zrušen rotační systém i pro žáky 2. stupně, do školy tak již nastoupí všichni žáci. Vzhledem k některým přetrvávajícím omezením, nebudou vyučovány povinně volitelné a doplňkové předměty. V rozvrhu budou menší změny, je nutné jej sledovat v systému Škola online. Začátek vyučování se od tohoto dne sjednotí na 8:00 h pro všechny třídy.

Obědy budou automaticky přihlášeny žákům v prezenční výuce (ve škole). Pokud žáci nebudou chodit na obědy, je nutné je odhlásit!

 

Aktualizace k 10.5.

Vážení rodiče, žáci, učitelé,

Vláda oficiálním dokumentem potvrdila návrat žáků 2. stupně do škol od 10. května. Výuka bude organizována rotačním způsobem, jak jsme dříve avizovali (viz níže). Nadále budou platit současná hygienická opatření (dezinfekce, ochrana úst a nosu, větrání,….atd.). Výukové skupiny musí být homogenní (žáci různých tříd se nesmí míchat), proto navazujeme na rozvrh současně platný, tzn. např. bez povinně volitelných a doplňkových předmětů.

Důležité: došlo k uvolnění v oblasti sportovní činnosti ve škole. Nově jsou od 10. května tyto činnosti povoleny, ovšem pouze ve venkovních prostorách. Prosím tedy, aby byli žáci vybaveni patřičným sportovním oděvem.

 

Vážení rodiče, žáci, 

 1. od 3. května se žáci 1. stupně budou testovat pouze 1x týdně, vždy v pondělí, popř. v den příchodu do školy.  

2. Od 10. května je avizován návrat žáků 2. stupně do školy rotačním způsobem. Pokud toto vláda ve čtvrtek potvrdí, výuka se bude střídat třídy na Habrovanské v lichém a sudém týdnu dle stávajícího rozvrhu distanční výuky takto: 

Třídy v prezenční výuce (účast ve škole) na Habrovanské v lichém týdnu od 10. 5. 2021 

 • začátek v 8:00 h: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 8.A 
 • začátek v 8:10 h: 6.C, 7.B, 7.D, 8.B, 9.A 

Třídy v prezenční výuce (ve škole) v sudém týdnu od 17. 5. 2021 

 • začátek v 8:00 h: 5.C, 6.B, 7.A, 7.C, 9.C 
 • začátek v 8:10 h: 3.C, 6.D, 8.C, 9.B 

V dalších týdnech se budou třídy střídat podle stejného principu. 

Třídy na Tyršově pokračují beze změny stejným způsobem. 

Upozornění: začátek testování je vždy v 8:00 h, nehledě na posunutí přestávek. Třídy 2. stupně se musí testovat zatím také ve čtvrtek. 

3. Obědy budou žákům v prezenční výuce automaticky přihlášeny, kdo nechce, musí se odhlásit. Žákům v distančním režimu budou obědy naopak automaticky odhlášovány. Kdo tedy chce odebírat do jídlonosiče, musí si oběd přihlásit. Přihlašování i odhlašování obědů lze provádět standardním způsobem, nejlépe elektronicky přes web. 

4. V květnu a v červnu si jednotliví učitelé vyhradí čas na individuální či skupinové konzultace. O těchto termínech budou rodiče informováni prostřednictvím systému Škola online. V rozvrhu Vašeho dítěte najdete nabídku online spojení.  

Stále platí, že po individuální domluvě můžete konzultovat kdykoliv, cokoliv s kýmkoliv, není třeba čekat na společné termíny. 

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání v ZŠ

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • b) dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
  • c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů, 3. června 2021 v případě víceletých oborů).
 • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný PCR test.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, uchazeči vzniká právo na vykonání zkoušky v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů,3. června 2021 v případě víceletých oborů).

Termín testování na ZŠ Rousínov Testování se týká:
27. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
29. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o víceletá gymnázia, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o střední vzdělávání bez maturitní zkoušky

 

Použití jiného testu než oficiálně dodávaného

Vážení rodiče,

pro testování dětí lze použít i jiné testy než oficiálně dodávané šťourací, musí však mít povolenou výjimku MZČR pro použití laickou osobou. Tento seznam je na webových stránkách MZR, předkládáme vám ho pod tímto odkazem. Pokud je to tedy pro ně přijatelnější a méně nepříjemné, mohou si tento test děti přinést z domu a použít ve škole.

Upozorňujeme, že i testem přineseným z domu se žák musí testovat až ve škole.

Doplňující informace k organizaci školy od 12. 4. 2021

Přinášíme upřesňující informace k některým činnostem, souvisejících s výukou od 12.4., vyplývajících z textu mimořádných opatření a doplňujících materiálů.

Doba testování 

Vzhledem k technologii testování je nutné zahájit testování ve stejnou dobu. Pro žáky navštěvující ranní družinu je stanoven začátek testu na 7:00 h. Proto je nutné, aby žáci přišli již před 7 hodinou. V případě pozdějšího příchodu musí již žák počkat před budovou na začátek vyučování. 

Pro ostatní žáky je stanoven začátek testu na 8:00 h. Zde jsou samozřejmě akceptovatelné výjimky pro případ pozdějšího příchodu, např. od zubaře apod. 

Asistence při testování 

Pokud budou rodiče 1. – 3. ročníku chtít asistovat svým dětem při testování, doporučujeme přijít až před 8 hodinou. Do začátku testování by totiž neměli v budově pobývat. V tomto případě musí tento test proběhnout odděleně od ostatních žáků. Na pracovišti Tyršova k tomu bude určena tělocvična, na Habrovanské jedna z volných odborných učeben. 

Pobyt dětí rodičů vybraných profesí v době distanční výuky 

Škola zajistí v zařízení také pobyt dětí rodičů vybraných profesí (seznam – viz níže) v době, kdy mají v rotaci určenou distanční výuku. Je to z důvodu zajištění chodu těchto institucí. V případě zájmu o tuto službu laskavě doručte potvrzení zaměstnavatele, nejlépe sken elektronicky na zezulkovaj@zsrousinov.cz. Popř. lze i osobně v listinné podobě do kanceláře školy. Uveďte též prosím předpokládaný potřebný čas (denní dobu) této služby. Tato služba bude poskytována od 7:30 do 16 hodin. Ranní družinu lze v tomto případě využít jen v době prezenční výukyDůvodem je zachování povinné homogenity výchovných skupin. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.