Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu mimořádných opatření

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ Z DŮVODU PŘIJETÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVID -19

 • jednotná přijímací zkouška na střední školy pro obory ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách, pokud se školy otevřou do 1. června 2020
 • konkrétní termín bude upřesněn MŠMT ČR
 • přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu, jednotnou zkoušku vykoná uchazeč na škole uvedené v přihlášce na 1. pořadí
 • náhradní termín v případě nemoci zůstává nedotčen, termín bude opět dodatečně stanoven MŠMT ČR
 • obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že proběhne jednotná zkouška  z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů od vykonání jednotné Př Zk
 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ je nepřípustné
 • zápisový lístek se řediteli SŠ odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzažším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu
 • v oborech vzdělávání, ve kterých se podle školského zákona nekonají přijímací zkoušky (učební obory), bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 5 pracovních dnů od vyhlášení přijímacího řízení (1.den přijímacího řízení = termín konání jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou)
 • podmínky přijímacího řízení na učební obory zůstávají nedotčeny
 • v případě podání přihlášky na dva různé obory SŠ či na dvě SŠ, dříve než budete znát výsledky přijímacího řízení z obou oborů škol, zápisový lístek na SŠ neodevzdávejte!

Výše uvedené informace vyplývají ze zákonu č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a jsou platné pro všechny žáky, kteří aktuálně plní devátý ročník povinné školní docházky i pro žáky pátých, popř. sedmých tříd, hlásící se na víceletá gymnázia.

Vyhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření vlády k zamezení šíření pandemie Covid-19.

 • Úkoly budou nadále zadávány zpravidla v týdenní frekvenci. Požadavek na rozmělnění delších úkolů na více části by vedl ke zvýšení nepřehlednosti zadání. Úkoly lze plnit postupně a postupně ukládat. Až na konci zadaného období dát Uložit a odeslat. 
 • Rodinám, které nemají možnost tisku, umožníme vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. K tomuto účelu bude v pátek od 9 do 12 hodin otevřen hlavní vchod na Habrovanské, kam tyto materiály umístíme pro ty žáky, kteří předem požádají jednotlivé vyučující. Materiály budou označeny jménem žáka. Současně tam připravíme schránku pro odevzdání již vypracovaných materiálů pro ty žáky, kteří nemají skener. Tyto materiály musí být rovněž podepsány a také označeny jménem vyučujícího. Dále do budovy, prosím, nevstupujte. 
 • Žáci mají povinnost splněné úkoly doplnit stručným vlastním vyjádřením: co se mi dařilo či povedlo, co se mi nedařilo, co bylo přínosnémohu-li něco využít, co bych ještě potřeboval procvičit atd. Tato povinnost platí pro žáky od 5. ročníku včetně. 
 • Splněné úkoly budou hodnoceny výhradně slovně, nikoliv klasifikací. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě zjištění, že v některých případech jsou úkoly vypracované rodiči, popř. jsou sdíleny samotnými žáky. Ve vlastním zájmu žádáme žáky, aby pracovali v co největší míře samostatně, a současně žádáme rodiče, aby pouze dohlédli na plnění úkolů. Ale i slovní hodnocení je hodnocení. 
 • Zjišťujeme a vyhodnocujeme možnosti doplnit stávající formu výuky a zadávání úkolů dalšími způsoby s větší mírou interaktivity. Informováni budete prostřednictvím webových stránek. 
 • Žádáme rodiče a žáky, aby používali pro e-mailovou komunikaci oficiální a dohodnuté způsoby, tzn. používejte e-mailové adresy systému Iškola (…@zsrousinov.iskola.cz), nepoužívejte soukromé maily (v doménách …@seznam.cz, …@gmail.com apod.). Stejně tak učitelé.
 • Upozorňujeme, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření zahrnující mj. zákaz vstupu dětí do budovy školy. 

Basketbal starších žáků 2020

Basketbal starších žáků.

Poslední únorový týden proběhlo i okresní kolo basketbalu starších žáků. Pro naše chlapce to bylo obtížné, neboť se jim turnaj prolínal s intenzivním nácvikem polonézy na školní ples.

Turnaj se odehrál ve dvou skupinách, naši deváťáci suverénně vyhráli svoji skupinu, kde je čekali hráči škol: ZŠ Letní pole, ZŠ Tyršova Vyškov a ZŠ Morávkova.

Finále se žáky ze ZŠ Nádražní Vyškov se nevyvíjelo pro nás příliš dobře, protihráči jednoznačně dominovali na doskocích pod oběma koši. Konečný výsledek byl 6:19.

Naši kluci celkově obsadili krásné 2. místo. Gratulujeme a přejeme i další sportovní úspěchy.

Markéta Sekaninová

Zápis do prvních tříd – aktualizováno k 31.3.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se zápis dětí do 1. ročníku neuskuteční podle dříve zde uvedených informací. V měsíci dubnu 2020 proběhne pouze formální část zápisu, tzn. podání písemné žádosti o přijetí. Informace k zápisu níže:

Žádosti o přijetí do 1. ročníku 2020/2021:

Vyplněné a podepsané formuláře doručte prosím do 15. 4. 2020 následujícími způsoby:

 1. pošlete do datové schránky školy: fbtgj48
 2. pošlete e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (POZOR nelze jen poslat prostý email!),
 3. pošlete poštou (vhoďte do schránky u zadního vchodu školy)
 4. přineste osobně ve středu 15. dubna v čase od 14:00 do 17:00. Příjem žádostí proběhne ve vestibulu budovy na Habrovanské.

K zápisu prosím pošlete nebo přineste tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí do 1. ročníku (doc, pdf)
 • Zápisový list do 1. ročníku (doc, pdf)
 • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

V případě, že žádáte o odklad navíc:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (doc, pdf).
 • Doporučení školského poradenského zařízení – pokud je.
 • Doporučení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa – pokud je.

S případnými dotazy ohledně zápisu se obracejte na Mgr. L. Mikulčíkovou (mikulcikoval@zsrousinov.cz, tel.:+420778433705)

Seznam přijatých dětí bude ve dnech 18. – 19. května vyvěšen ve vestibulu školy

 

Materiály, informace a online učebnice pro výuku a vzdělávání zdarma

Dobrý den, vážení rodiče a žáci,

informujeme vás o tom, že se k nám dostaly v této mimořádné situaci zdroje online učebnic a podpurné materiály pro výuku a vzdělávání na ZŠ včetně licenčních kódu, certifikátú. Můžete je nyní bezplatně využívat pro výuku a vzdělávání –  klikněte zde a stačí se zaregistrovat dle pokynů, návodů a lze je snadno používat.

Pro informaci Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma na ČT1 s přípravou na přijímací zkoušky. Projekt UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce.

Doplněný materiál pro využívání výuky a vzdělávání o přístupu nyní zdarma do systému Národní­ knihovny České republiky, Digitální knihovna Kramerius na web adrese: http://kramerius.nkp.cz

Přímé odkazy na podpurné vzdělávací a výukové materiály:

Certifikaty k pdf souboru, k jednotlivým předmětům: