Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu mimořádných opatření

autor: | Bře 31, 2020 | Provozní informace

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ Z DŮVODU PŘIJETÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVID -19

 • jednotná přijímací zkouška na střední školy pro obory ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách, pokud se školy otevřou do 1. června 2020
 • konkrétní termín bude upřesněn MŠMT ČR
 • přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu, jednotnou zkoušku vykoná uchazeč na škole uvedené v přihlášce na 1. pořadí
 • náhradní termín v případě nemoci zůstává nedotčen, termín bude opět dodatečně stanoven MŠMT ČR
 • obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že proběhne jednotná zkouška  z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů od vykonání jednotné Př Zk
 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ je nepřípustné
 • zápisový lístek se řediteli SŠ odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzažším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu
 • v oborech vzdělávání, ve kterých se podle školského zákona nekonají přijímací zkoušky (učební obory), bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 5 pracovních dnů od vyhlášení přijímacího řízení (1.den přijímacího řízení = termín konání jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou)
 • podmínky přijímacího řízení na učební obory zůstávají nedotčeny
 • v případě podání přihlášky na dva různé obory SŠ či na dvě SŠ, dříve než budete znát výsledky přijímacího řízení z obou oborů škol, zápisový lístek na SŠ neodevzdávejte!

Výše uvedené informace vyplývají ze zákonu č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a jsou platné pro všechny žáky, kteří aktuálně plní devátý ročník povinné školní docházky i pro žáky pátých, popř. sedmých tříd, hlásící se na víceletá gymnázia.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv