Mimořádné opatření – aktualizováno 25.3.

autor: | Bře 10, 2020 | Provozní informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

a/ osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b/ osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Mimořádné opatření platí do odvolání.

Image result for mimořadné opatření mz čr

Odkaz na znění mimořádného opatření MZ ČR naleznete zde.

Odpovědi na časté dotazy:

  • Žákům jsou obědy v této souvislosti odhlašovány automaticky.
  • Školní družina není v provozu.
  • Vystavení potvrzení pro poskytnutí ošetřovného, je v kompetenci p. zástupkyně Mikulčíkové. Požadavky směřujte na ni, nejlépe e-mailem na: mikulcikoval@www.zsrousinov.cz. Lze též telefonicky (778 433 705) či osobně.
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv