Přespolní běh

Přespolní běh

Přespolní běh patří mezi první soutěže pořádané Asociací školních sportovních klubů. Letos se okresní kolo uskutečnilo v pátek 31.9. 2016 ve Vyškově. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích. Nejlépe se umístily mladší dívky ve složení: Natálie Jelínková, Michaela Tomanová, Pavlína Lusková, Eliška Paulíková, Tereza Kolejková a Barbora Hladká. Celý závod vyhrály s nejmenším dosaženým počtem 39 bodů a vybojovaly si postup do krajského kola. Mladší chlapci se taktéž umístili na stupnicích vítězů, obsadili krásné třetí místo. Starší dívky se umístily na pátém místě. Starší chlapce provázela smůla, nejprve to vypadalo, že z důvodu malého počtu nebudou moci závodit za družstvo. Aby byli bodováni, museli doběhnout všichni. Velký obdiv patří Ondrovi Doležalovi, který se i s podvrtnutým kotníkem dobelhal do cíle a odmítl kapitulovat. Starší chlapci nakonec obsadili sedmé místo z deseti škol.

Krajské kolo přespolního běhu se konalo 7. října 2016 v Hodoníně. Závod doprovázelo nepříjemné chladné počasí, zcela opačnénež bylo při okresním kole. Naše děvčata se vydala ze všech sil a obsadila v již zmíněném složení krásné konečné čtvrté místo.

Výsledky přespolní běh – tabulka

Výsledek obrázku pro přespolní běh

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017 / 2018

Přihlášku uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy, do které se hlásí a to nejpozději do 1.3.2017.

V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky; pokud se jedná o maturitní obory, vykoná uchazeč povinné jednotné přijímací zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura ve dvou termínech – 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017 (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%).

  • 1. kolo přijímacího řízení probíhá v období od 12. 4. 2017 do 28. 4. 2017 a to jak pro jednotné, tak i pro školní přijímací zkoušky
  • Školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky se konají v 1. kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. 4. 2017 do 30. 4. 2017
  • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
  • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb = na poštu).
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vyjma případu, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek v oboru, kam byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (zápisový lístek bude vydán žákům končícím povinnou školní docházku v roce 2017 spolu s výpisem vysvědčení v pololetí letošního školního roku).
  • Nadále platí následující způsob doručování rozhodnutí. Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a nemusí se zasílat. Rozhodnutí o nepřijetí je nezbytné doručovat do vlastních rukou.
  • Odvolací lhůta proti nepřijetí jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Přihláška ke vzělávání – studiu na SŠ v pdf

Konzultační den

Konzultační den

Připomínáme rodičům konzultační den, který se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 14.00 do 16.30 h. Na přání rodičů jsme zařadili do termínů konzultací i čtvrtek. Někteří učitelé však mají odpolední vyučování, tak s tím prosím počítejte:

p. uč. Tvrdík a p. uč. Sekaninová do 14:20 h

p. uč. Grycová, p. uč. Kyjovský, p. uč. Mikulášková a p. uč. Trněná do 15:15 h

 

Výsledek obrázku pro konzultace

Síla lidskosti

Síla lidskosti

 

„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl.“

To jsou slova Nicholase Wintona, člověka, který zachránil 669 dětí před koncentračním táborem.

V úterý 18.10. v 10.00 zhlédnou žáci 8. a 9. ročníku v Záložně dokumentární film Síla lidskosti, přibližující tuto výjimečnou osobnost. Na film a prožitky s ním spojené bude navazovat beseda.

poster