Volby do školské rady

autor: | Říj 6, 2020 | Provozní informace

Vážení rodiče,

zde jsou doplňující informace k volbám do školské rady dne 24.11.2020 ke zprávě zaslané prostřednictvím inf. systému Škola on-line.

Výtah zákona školského zákona 561/2004 Sb.

§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Činnost školské rady upravuje § 168 téhož zákona.

Postup přípravy voleb

  • termín voleb: 24. 11. 2020 od 10.00 h do 16.30 h.
  • místo konání voleb: v budově ZŠ Rousínov, Habrovanská 312/3, 1.patro, kancelář školy
  • způsob podání návrhů kandidátů: kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Zezulkové do 30. 10. 2020 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání
  • zveřejnění kandidátů: kandidátky zákonných zástupců budou zveřejněny od 9. 11. 2020 na webových stránkách školy
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv