Doplňující informace k organizaci školy od 12. 4. 2021

autor: | Dub 8, 2021 | Provozní informace

Přinášíme upřesňující informace k některým činnostem, souvisejících s výukou od 12.4., vyplývajících z textu mimořádných opatření a doplňujících materiálů.

Doba testování 

Vzhledem k technologii testování je nutné zahájit testování ve stejnou dobu. Pro žáky navštěvující ranní družinu je stanoven začátek testu na 7:00 h. Proto je nutné, aby žáci přišli již před 7 hodinou. V případě pozdějšího příchodu musí již žák počkat před budovou na začátek vyučování. 

Pro ostatní žáky je stanoven začátek testu na 8:00 h. Zde jsou samozřejmě akceptovatelné výjimky pro případ pozdějšího příchodu, např. od zubaře apod. 

Asistence při testování 

Pokud budou rodiče 1. – 3. ročníku chtít asistovat svým dětem při testování, doporučujeme přijít až před 8 hodinou. Do začátku testování by totiž neměli v budově pobývat. V tomto případě musí tento test proběhnout odděleně od ostatních žáků. Na pracovišti Tyršova k tomu bude určena tělocvična, na Habrovanské jedna z volných odborných učeben. 

Pobyt dětí rodičů vybraných profesí v době distanční výuky 

Škola zajistí v zařízení také pobyt dětí rodičů vybraných profesí (seznam – viz níže) v době, kdy mají v rotaci určenou distanční výuku. Je to z důvodu zajištění chodu těchto institucí. V případě zájmu o tuto službu laskavě doručte potvrzení zaměstnavatele, nejlépe sken elektronicky na zezulkovaj@www.zsrousinov.cz. Popř. lze i osobně v listinné podobě do kanceláře školy. Uveďte též prosím předpokládaný potřebný čas (denní dobu) této služby. Tato služba bude poskytována od 7:30 do 16 hodin. Ranní družinu lze v tomto případě využít jen v době prezenční výukyDůvodem je zachování povinné homogenity výchovných skupin. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv