Školní družina

Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Její navštěvování není povinné, rodiče (zákonní zástupci) se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí. Jedná se o placenou službu.

Školní družina bývá zřizována jako samostatné zařízení nebo jako součást základní školy. Ačkoliv funguje jako sociální služba (hlídá děti zaměstnaných rodičů), jejím hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotkou školní družiny je oddělení, kde denně docházejí děti po skončení školního vyučování. V každém oddělení s dětmi pracuje kvalifikovaná vychovatelka.

Školní družina může nabízet některé služby (např. výlety, filmová představení a jiné společné akce) i dětem, které do ní řádně nedocházejí. Ve školní družině mají děti možnost hrát různé hry, zapojit se do výtvarných či pracovních činností. Za příznivého počasí je program školní družiny rozšířen o pobyt venku a hry a sportovní činnost na hřišti.