Informace o družině

Základní informace o školní družině

Obecná ustanovení

V územním obvodu města Rousínova je provozována školní družina při Základní škole Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov. Školní družina je školním zařízením.

Přihlášení do školní družiny

Příhlášení žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce, a to písemně, odevzdáním ve všech bodech vyplněného zápisního lístku vedoucí vychovatelce školní družiny. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Řídí se následujícími kritérii, v uvedeném pořadí:

 1. kapacita školní družiny dle zřizovací listiny
 2. personální a prostorové podmínky v souladu s Vyhláškou 48/2005 Sb., §5, odst. 4 a 5

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny probíhá v dubnu školního roku vyplněním a odevzdáním zápisního lístku, přijetí v průběhu školního roku závisí na naplněné kapacitě školní družiny. Zápisní lístek odevzdejte u vedoucí vychovatelky nebo na e-mail valcharovad@zsrousinov.cz

Zápisní lístek možno stáhnout ve formulářích školy zde nebo viz níže:

 • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny odhlašuje zákonný zástupce, a to písemným oznámením předaným vedoucí vychovatelce.

Odhláška ze školní družiny možno stáhnout ve formulářích školy zde nebo viz níže:

 • Odhláška ze školní družiny (doc, pdf)

Omlouvání ze školní družiny

Docházka do školní družiny je pro přijaté žáky povinná. Omluveni jsou pouze nemocní žáci, kteří nebyli přítomni ani ve školním vyučování. Jinak omlouvá nepřítomnost žáka zákonný zástupce, a to vždy osobně nebo písemně (žák předloží vychovatelce písemnou omluvu od zákonného zástupce bezprostředně po skončení školního vyučování). Telefonické omluvy nebudou akceptovány. Toto činíme pro bezpečnost dětí.

Žáci opouští školní družinu dle podmínek uvedených zákonným zástupcem v zápisním lístku. Pokud vyzvedává dítě jiná než uvedená osoba v zápisním lístku, musí předložit písemné oprávnění od zákonného zástupce.
Žáci nesmí v žádném případě opustit prostory, ve kterých probíhá činnost školní družiny, s výjimkou zájmových oborů a kroužků.

Zákonný zástupce dítěte uvede v zápisním lístku, které zájmové kroužky, obory ZUŠ atd. bude dítě navštěvovat, včetně dne, přesného času a jména učitele (vedoucího). Vychovatelka děti do kroužků a oborů nedoprovází (toto si plně zajišťuje zákonný zástupce), po odchodu dítěte ze školní družiny nezodpovídá za jeho bezpečnost.

Nevyzvednutí ze školní družiny

V případě, že si dítě ze školní družiny v dané době nikdo nevyzvedne a není možné zkontaktovat se se zákonnými zástupci  či dalšími rodinnými příslušníky uvedenými v zápisovém lístku, kontaktuje vychovatel

 • Městskou policii Rousínov na telefonním čísle +420 517 324 831 nebo na mobilním telefonu +420 778 417 821 a +420 778 760 002.
 • V případě, že kontakt s Městskou policie Rousínov nebyl úspěšný, kontaktuje dozorčího stálé služby Policie ČR, obvodní oddělení Vyškov, tel. +420 974 639 455, popř. linku 158 a dále bude postupovat v jejich součinnosti.

Do školní družiny se nedoporučují nosit cenné předměty, mobilní telefony a větší částky peněz. Ve výjimečném případě mohou žáci požádat vychovatelku o úschovu těchto věcí. Pokud tak neučiní, nenese vychovatelka zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.

Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny mohou být žáci ze školní družiny vyloučeni. Toto vyloučení písemně oznámí zákonnému zástupci ředitel školy, včetně zdůvodnění vedoucí vychovatelky.

Vychovatelé školní družiny

Vedoucí vychovatelka:

Ostatní vychovatelé:

Provozní režim školní družiny

 1. Ranní družina je v provozu od 6.45 h. v budově školy na ul. Tyršova. Vstup do budovy je aktivován v době od 6.45 do 7.20 h. Je nutné, aby se každý příchozí do ranní družiny nahlásil přítomné vychovatelce
 2. Odpolední činnost ve školní družině začíná shromažďováním žáků v určených prostorách bezprostředně po skončení poslední vyučovací hodiny. Po shromáždění jsou žáci odváděni za dozoru vychovatelky do příslušné budovy, kde odpolední činnost probíhá. Provoz školní družiny končí v 16.30 h.
 3. Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny rozděleni vedoucí vychovatelkou. V průběhu činnosti mohou žáci ze školní družiny samostatně (bez doprovodu vychovatelky) odcházet do zájmových kroužků a oborů, a případně se i vracet, pouze na základě písemného záznamu zákonného zástupce uvedeného v zápisovém lístku. Provoz a činnost školní družiny nemůže brát ohled na dobu případných odchodů a příchodů týkajících se zájmových kroužků a oborů.
 4. S postupnými odchody žáků se jednotlivá oddělení spojují. Organizaci určuje vedoucí vychovatelka.

Ustanovení o platbách školní družiny

I. Výše a úhrada úplaty
Rozhodnutím ředitele školy byla stanovena povinnost platit úplatu v roční výši 1800,- Kč na jednoho žáka.
Úplatu platí rodiče žáka, nebo zákonní zástupci, přihlášeného k docházce do školní družiny ve dvou splátkách:

 • za období září – prosinec – ve výši 720,- Kč,
 • za období leden až červen – ve výši 1080,- Kč,
 • splatnost je vždy během 1. měsíce platebního období (tzn. v průběhu září a ledna).

II. Snížení nebo prominutí úplaty
Úplata může být snížena nebo prominuta v případě, že budou splněny požadavky § 11 odst. 3 výše zmíněné vyhlášky.
Při nepřítomnosti žáka se snižuje příspěvek za každých 20 po sobě jdoucích provozních dnů o jednu desetinu roční sazby. O snížení musí rodiče nebo zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky školní družiny s uvedením důvodu nepřítomnosti.
Byla-li úhrada příspěvku již provedena, vrátí škola jeho poměrnou část rodičům, nebo zákonnému zástupci žáka.

III. Možnosti úhrady příspěvku
Vkladem na účet školy č. 156 100 2369 / 0800, variabilní symbol určí vedoucí vychovatelka
hotově v kanceláři školy.

V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může být žák ze školní družiny vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15-ti dnů ke zřizovateli (Město Rousínov) prostřednictvím ředitele Základní školy Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov.

Co dítě potřebuje do školní družiny

 • přezůvky
 • převlečení na pobyt venku
 • převlečení na výtvarné a pracovní činnosti
 • svačinu a pití (možnost donést sirup)
 • papírové kapesníky (nejlépe předat vychovatelce – krabice)