Dodatečné změny týkající se přijímacího řízení na SŠ – aktualizace 1.6.2020

autor: | Čvn 1, 2020 | Provozní informace

  • Délka testu z ČJ byla prodloužena na 70 minut, délka testu z M na 85 minut.
  • Do 16. června budou žáci i zákonní zástupci seznámení s výsledky přijímacího řízení. Pokud bude žák přijat, musí do 5 pracovních dnů (ode dne seznámení s výsledky přijímacího řízení) odevzdat zápisový lístek střední škole.
  • Pokud žák nebude přijat, bude mu spolu s rozhodnutím o nepřijetí zaslána i žádost o vydání nového rozhodnutí.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.
  • Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.
  • Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
  • Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
  • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu mimořádných opatření z 31.3.2020

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv