Rozvíjíme podnikavost, řešíme klima

autor: | Dub 18, 2023 | Školní aktuality

Výchova k podnikavosti přirozeně podporuje motivaci k odpovědnému způsobu života, vytváření hodnot pro své okolí a připravuje na zvládání rychlých a častých změn, které 21. století přináší do všech oblastí života.
Podnikavost přirozeně rozvíjíme i v rousínovské základní škole. V rámci projektu Implementace KAP JMK II ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka realizujeme tři programy. Všechny pomáhají hledat odpověď na otázku Jak se postavit dopadům změny klimatu? První dva mají charakter plnohodnotného žákovského projektu, v němž má tým dětí na starosti všechny dílčí kroky – návrh, plánování, realizaci i reflexi. Učitelé působí jako průvodci a koordinátoři. Zkušenosti předají realizační týmy na Podnikavých dnech 180 mladším spolužákům.
Květinové záhony
Skupina starších žáků se pustila do podpory zdravé krajiny vysázením květinových trvalkových záhonů před školou. Konzultujeme se zástupci města Rousínova zodpovědnými za městskou zeleň. Kytky zvolíme tak, aby odpovídaly novým klimatickým podmínkám – potřebují méně vody, mají rády více slunce. Tím nejen zkrášlíme své okolí, ale poskytnutím životního prostoru hmyzu zvýšíme druhovou pestrost. Instalací nádrže na zachycování dešťovky pomůžeme se zadržením vody v krajině. Množíme pokojové rostliny a vymýšlíme systém, aby ve třídách a na chodbách školy mohlo být více květin. Šetření vodou a energiemi podpoříme ve třídách letáčky s vysvětlením důvodů a přínosů tohoto šetření. Díky informační tabuli před školou oslovíme i lidi z okolí.
Klimatická TyMyJáNová zahrada
Osmáci navštěvující volitelné předměty Environmentální praktikum a Pěstitelské práce řeší projekt, ve kterém certifikovanou ukázkovou školní přírodní zahradu revitalizují s využitím přírodních materiálů z blízkého okolí. Vysazením rostlin vhodných pro dané stanoviště, výrobou a instalací budek, krmítek, hotelů pro hmyz a pítek podpoříme biodiverzitu rostlinné i živočišné říše. Pomocí kompostování, biouhlu, mulčování a zeleného hnojení zadržíme vodu v půdě a budeme poutat CO2. Obnovíme jezírko, zasadíme třešeň, na suchém místě vytvoříme štěrkový záhon. Využitím veškerého organického materiálu budeme šetřit, a přitom nebudeme zvyšovat uhlíkovou stopu. Vznikne inspirativní klimatická zahrada s ukázkami konkrétních opatření popsanými na informační tabuli.
Lesárium
Jde o výukový program koncipovaný jako simulační hra. Žáci se stávají lesními hospodáři. Ve skupinách se starají o svůj vlastní les tak, aby prosperoval nejen po stránce ekonomické, ale i environmentální a sociální. Prožijí si lesní hospodaření přírodě bližším, šetrnějším a tím i dlouhodoběji udržitelným způsobem. Jde o zajímavé téma z reálného života. Spoluprací a komunikací se postupně zlepšují strategie hrajících skupin. Děti zjišťují, že hospodaření s lesem není lehké a trvá dlouho. Poznávají, že promyšlená péče přináší užitek lesu i lidem. Hry se zatím zúčastnilo téměř šedesát žáků pátého, šestého a osmého ročníku. Řada z nich se před rokem zapojila do výsadby více než 830 stromků různých druhů v olšanském lese v blízkosti místa zvaného U Srubu.
Věříme, že přispějeme svým dílem k tématu probíhající klimatické změny a nabídneme možnosti, jak můžeme ze své pozice řešení jejího zmírnění či zpomalení pozitivně ovlivnit.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv