Organizace školy od 30.11.2020 – aktualizováno 27.11.2020

autor: | Lis 20, 2020 | Provozní informace

Na základě mimořádného opatření vlády dochází k úpravě organizace vzdělávání ve školách. Na základě toho přijalo vedení školy následující opatření. 

Od 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. 

Žáci 6. – 8. ročníku se budou účastnit tzv. rotační výuky takto: ve 49. týdnu 30.11. – 4.12. (označený jako lichý) se budou prezenčně (tzn. přímou docházkou do školy) vzdělávat žáci tříd 6.B, 6.D, 7.A, 7.C8.C. Ostatní žáci se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (tzn. z domu). Následující týden se tyto skupiny prohodí, a tak to bude pokračovat do zrušení či změny mimořádného opatření vlády. 

Vzdělávání bude probíhat v homogenních skupinách (společně budou pouze žáci jedné třídy).  Organizace výuky bude upravena tak, aby nedocházelo k míchání skupin. Z toho důvodu dojde k úpravám rozvrhu, k posunutí začátků či konců hodin, nástupům na oběd aj. 

Možnosti individuální konzultace 1 učitel +1 žák (ev. +rodič) zůstávají beze změny, tzn. bez dalších omezení po dohodě s vyučujícím. 

Všichni účastníci vzdělávání musí celodenně nosit ochranu úst a nosu, a to i v družině. Je vhodné tedy vybavit děti každodenně alespoň 2 čistými rouškami, vhodně hygienicky uloženými (např. v čistém sáčku). Roušku nelze nahradit štítem!

Školní družina bude v provozu. Vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu skupin žáků, dojde k určitým omezením 

Stravování pro žáky vzdělávaných prezenčně bude standardní – ve školních jídelnáchBude upravena organizace výdeje i časový rozvrh stravování, opět z důvodu zákazu promíchání jednotlivých skupin žákůProto je třeba počítat s delší dobou výdeje, delším čekáním aj. Žáci budou automaticky přihlášeni, pokud se stravovat nebudou, je třeba je ODHLÁSIT. 

Stravování pro žáky vzdělávaných v daném týdnu distančně bude umožněno pouze odebráním do jídlonosiče u zadního vchodu školní kuchyně (příjezd ke sportovní hale). Nelze jinak. Jídlonosič je nutno přinést na toto určené místo do 11 hodin, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Nádoby budou plněny v době od 11.00 do 11.30 h, poté si je opět můžete vyzvednout. POZOR: žáci vzděláváni v daném týdnu distančně budou automaticky na tento týden odhlašováni. Pokud si budou chodit s nosiči a obědy odebírat, je nutné se PŘIHLÁSIT. Lze to udělat samozřejmě obvyklým způsobem, nejlépe přes webové rozhraní, jak jste zvyklí. 

Vstup 3. osoby do budov je možný jen v odůvodněných případech, za dodržení všech vládních nařízení a opatření vydaných školou. 

Vážení rodiče, žáci a učitelé, vzhledem ke složitému naplňování požadavků vlády zatím není možné upřesnit veškeré detaily (např. složení skupin v družině, úpravy v rozvrhu, časové rozložení výdeje stavy apod.). Toto budeme zveřejňovat postupně později.

 

Aktualizace 27.11.2020

Doplnění organizačních opatření školy platných s otevřením školy 30.11.2020

Vládní mimořádné opatření určilo jako prioritní cíl zachovávat homogenitu skupin a omezit kontakt žáků, z toho důvodu vedení školy upravilo organizaci následovně: 

  • Dočasně se nebudou vyučovat povinně volitelné předměty. Doplňkové předměty v 9. ročníku (Cvičení z ČJ a M, Praktická matematika) budou nahrazeny dobrovolnými kurzy jako příprava pro přijímací zkoušky a také kurzy pro žáky, kteří naopak potřebují dohnat základní učivo. Z těchto i dalších důvodů dojde k úpravám rozvrhu (viz Škola on-line). 

Časové určení těchto kurzů: 

M – příprava na přijímací zkoušky: 9.A – čtvrtek 5. h, 9.b  – úterý 1. h, 9.C – pátek 1. h. 

M – doučování základního učiva: 9.A – úterý 1. h, 9.– úterý 1.h, 9.C – pátek 1.h 

Rozvrh českého jazyka se připravuje.

  • Dojde ke změně složení skupin na matematiku v 7. a 9. ročníku a skupin rozdělených na cizí jazyky. 
  • Část tříd na Habrovanské, z důvodů snížení koncentrace kontaktů mezi žáky, bude mít posunuty začátky (a konce) vyučovacích hodin o 10 min. Podrobnosti vysvětlí třídní učitelé.
  • Změna šaten: Třídy 6.B, 6.C, 8.B, 8.C, 9.B, 9.C mají změněné šatny. Prosím, aby si z původní šatny klidně a ukázněně přemístili přezůvky do nového prostoru. Šatny jsou již nově označeny.  Na Tyršově v místnosti současné šatny zůstanou pouze 2.A, 2.B, 2.C a 3.A.  Šatna 1.C je již nyní přesunuta ke třídě, žáci budou do budovy vstupovat prozatím zadním služebním vchodem (vchod přímo ke třídě). Ostatní šatny tříd na Tyršově budou přemístěny na chodby do příslušného patra. 
  • Stravování žáků v jídelnách se bude řídit časovým rozvrhem tak, aby bylo co nejmenší prolínání jednotlivých tříd. Žáci si nesmí brát příbor sami, bude jim vydáván zaměstnanci. Důležité: Žákům 6. – 8. ročníku, kteří jsou daný týden na distanční výuce (doma), budou automaticky obědy odhlašovány. Pokud chtějí oběd odebírat do nosiče, musí si oběd přihlásit. Podrobnější pokyny viz výše v předchozí zprávě. 
  • Výchovné skupiny v družině byly upraveny tak, aby nedošlo k prolínání žáků různých ročníku. Bylo dokonce zřízeno sedmé oddělení družiny. Bohužel už nelze umístit do družiny žáky 4. ročníku; rovněž nebude ranní družina. 

Další podrobnosti k rozvrhu a organizaci výuky a výdeje stravy, sdělí třídní učitelé v pondělí ráno na třídnické hodině.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv