Provoz školy od 4. 1. 2021 – aktualizace 8.1.2021

Aktualizace 8.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT pokračuje škola v současném režimu minimálně do 22.1.2021

Aktualizace 2.1.2021 – informace k ranní družině

Ranní družina pro žáky v prezenční výuce (1. a 2. ročník) bude v provozu od úterý 5. ledna.

 

Původní zpráva

Usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020 dochází opět ke změně podmínek provozu školy od 4. ledna 2021:

Prezenční formou (ve škole) se budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně. Jsou umožněny individuální konzultace 1 žák + 1 učitel. Vyučování bude v rozsahu závěru roku 2020, tzn. např. bez volitelných předmětů atd. Rozdělení do vyučovacích skupin bude v převážné míře zachováno současné, toto žáci řešit nemusí.

Bude pokračovat přidaná hodina dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M pod vedením stejných učitelů.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník). V jednotlivých odděleních budou žáci jedné třídy. První ročník bude mít oddělení na ZUŠ, druhý ročník na Tyršově.

Stravování v jídelně bude umožněno žákům v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník), ostatním budou obědy automaticky odhlášeny. V případě nutnosti lze žákovi oběd přihlásit obvyklou formou a odebrat jídlo do jídlonosiče za těchto podmínek:

Na Habrovanské přinést jídlonosič do 11 hodin k zadnímu vchodu školní kuchyně, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Další postup stanoví pracovníci školní kuchyně (buď budou plněny ihned, nebo postupně, podle množství obědů).

Na Tyršově je nutno přinést jídlonosič přímo do jídelny cca v 11 hodin, v době mimo přítomnost žáků! Jídlonosiče budou plněny ihned.

Zůstávají v platnosti obecná bezpečnostní a hygienická opatření: omezit kontakt osob, nosit roušky po celý den kromě stravování, šatny na Tyršově zůstávají umístěné jako v prosinci (některé v patrech u tříd). Žákům 1.C je umožněn vstup zadním vchodem přímo ke třídě.

Organizace školy od 30.11.2020 – aktualizováno 27.11.2020

Na základě mimořádného opatření vlády dochází k úpravě organizace vzdělávání ve školách. Na základě toho přijalo vedení školy následující opatření. 

Od 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. 

Žáci 6. – 8. ročníku se budou účastnit tzv. rotační výuky takto: ve 49. týdnu 30.11. – 4.12. (označený jako lichý) se budou prezenčně (tzn. přímou docházkou do školy) vzdělávat žáci tříd 6.B, 6.D, 7.A, 7.C8.C. Ostatní žáci se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (tzn. z domu). Následující týden se tyto skupiny prohodí, a tak to bude pokračovat do zrušení či změny mimořádného opatření vlády. 

Vzdělávání bude probíhat v homogenních skupinách (společně budou pouze žáci jedné třídy).  Organizace výuky bude upravena tak, aby nedocházelo k míchání skupin. Z toho důvodu dojde k úpravám rozvrhu, k posunutí začátků či konců hodin, nástupům na oběd aj. 

Možnosti individuální konzultace 1 učitel +1 žák (ev. +rodič) zůstávají beze změny, tzn. bez dalších omezení po dohodě s vyučujícím. 

Všichni účastníci vzdělávání musí celodenně nosit ochranu úst a nosu, a to i v družině. Je vhodné tedy vybavit děti každodenně alespoň 2 čistými rouškami, vhodně hygienicky uloženými (např. v čistém sáčku). Roušku nelze nahradit štítem!

Školní družina bude v provozu. Vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu skupin žáků, dojde k určitým omezením 

Stravování pro žáky vzdělávaných prezenčně bude standardní – ve školních jídelnáchBude upravena organizace výdeje i časový rozvrh stravování, opět z důvodu zákazu promíchání jednotlivých skupin žákůProto je třeba počítat s delší dobou výdeje, delším čekáním aj. Žáci budou automaticky přihlášeni, pokud se stravovat nebudou, je třeba je ODHLÁSIT. 

Stravování pro žáky vzdělávaných v daném týdnu distančně bude umožněno pouze odebráním do jídlonosiče u zadního vchodu školní kuchyně (příjezd ke sportovní hale). Nelze jinak. Jídlonosič je nutno přinést na toto určené místo do 11 hodin, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Nádoby budou plněny v době od 11.00 do 11.30 h, poté si je opět můžete vyzvednout. POZOR: žáci vzděláváni v daném týdnu distančně budou automaticky na tento týden odhlašováni. Pokud si budou chodit s nosiči a obědy odebírat, je nutné se PŘIHLÁSIT. Lze to udělat samozřejmě obvyklým způsobem, nejlépe přes webové rozhraní, jak jste zvyklí. 

Vstup 3. osoby do budov je možný jen v odůvodněných případech, za dodržení všech vládních nařízení a opatření vydaných školou. 

Vážení rodiče, žáci a učitelé, vzhledem ke složitému naplňování požadavků vlády zatím není možné upřesnit veškeré detaily (např. složení skupin v družině, úpravy v rozvrhu, časové rozložení výdeje stavy apod.). Toto budeme zveřejňovat postupně později.

 

Aktualizace 27.11.2020

Doplnění organizačních opatření školy platných s otevřením školy 30.11.2020

Vládní mimořádné opatření určilo jako prioritní cíl zachovávat homogenitu skupin a omezit kontakt žáků, z toho důvodu vedení školy upravilo organizaci následovně: 

  • Dočasně se nebudou vyučovat povinně volitelné předměty. Doplňkové předměty v 9. ročníku (Cvičení z ČJ a M, Praktická matematika) budou nahrazeny dobrovolnými kurzy jako příprava pro přijímací zkoušky a také kurzy pro žáky, kteří naopak potřebují dohnat základní učivo. Z těchto i dalších důvodů dojde k úpravám rozvrhu (viz Škola on-line). 

Časové určení těchto kurzů: 

M – příprava na přijímací zkoušky: 9.A – čtvrtek 5. h, 9.b  – úterý 1. h, 9.C – pátek 1. h. 

M – doučování základního učiva: 9.A – úterý 1. h, 9.– úterý 1.h, 9.C – pátek 1.h 

Rozvrh českého jazyka se připravuje.

  • Dojde ke změně složení skupin na matematiku v 7. a 9. ročníku a skupin rozdělených na cizí jazyky. 
  • Část tříd na Habrovanské, z důvodů snížení koncentrace kontaktů mezi žáky, bude mít posunuty začátky (a konce) vyučovacích hodin o 10 min. Podrobnosti vysvětlí třídní učitelé.
  • Změna šaten: Třídy 6.B, 6.C, 8.B, 8.C, 9.B, 9.C mají změněné šatny. Prosím, aby si z původní šatny klidně a ukázněně přemístili přezůvky do nového prostoru. Šatny jsou již nově označeny.  Na Tyršově v místnosti současné šatny zůstanou pouze 2.A, 2.B, 2.C a 3.A.  Šatna 1.C je již nyní přesunuta ke třídě, žáci budou do budovy vstupovat prozatím zadním služebním vchodem (vchod přímo ke třídě). Ostatní šatny tříd na Tyršově budou přemístěny na chodby do příslušného patra. 
  • Stravování žáků v jídelnách se bude řídit časovým rozvrhem tak, aby bylo co nejmenší prolínání jednotlivých tříd. Žáci si nesmí brát příbor sami, bude jim vydáván zaměstnanci. Důležité: Žákům 6. – 8. ročníku, kteří jsou daný týden na distanční výuce (doma), budou automaticky obědy odhlašovány. Pokud chtějí oběd odebírat do nosiče, musí si oběd přihlásit. Podrobnější pokyny viz výše v předchozí zprávě. 
  • Výchovné skupiny v družině byly upraveny tak, aby nedošlo k prolínání žáků různých ročníku. Bylo dokonce zřízeno sedmé oddělení družiny. Bohužel už nelze umístit do družiny žáky 4. ročníku; rovněž nebude ranní družina. 

Další podrobnosti k rozvrhu a organizaci výuky a výdeje stravy, sdělí třídní učitelé v pondělí ráno na třídnické hodině.

Výuka od 18. 11. 2020

Od 18.11.2020 bude opět zahájena prezenční výuka, pouze však pro 1. a 2. ročník, vláda svým nařízením určila podmínky:

Žáci se nebudou jakkoliv prolínat či míchat, z toho důvodu nebude možná ranní družina.

Odpolední družina bude v provozu, skupiny budou upraveny tak, aby byly tvořeny žáky jedné třídy. Na Tyršově budou v družině žáci ze 2.A a 2.C, ostatní budou na ZUŠ.

Žáci mají povinnost nosit roušku celý den, prosíme rodiče, aby děti vybavili na každý den alespoň 2 čistými rouškami, vhodně uloženými např. v sáčku.

Zpěv a sport budou nahrazeny jinou činností. Část času mohou děti trávit venku, i mimo areál školy (za příznivého počasí).

Žáci jsou automaticky přihlášeni na oběd od 18.11. Pokud chodit nebudou, je třeba je odhlásit obvyklými způsoby co nejdříve.

Další informace

Od 18.11. jsou ve škole umožněny také individuální konzultace učitel – žák. Přítomnost zákonného zástupce je též možná (např. doprovod menších dětí). Konkrétní termín a téma je nutno domlouvat s jednotlivými vyučujícími. Tyto konzultace jsou vhodné také pro pedagogickou intervenci a pomoc asistentů konkrétnímu dítěti se SVP.

Informace k organizaci tzv. střídavé výuky na 2. stupni od 12.10.2020 

Na základě mimořádných opatření vlády bude střídavá výuka na 2. stupni v ZŠ Rousínov organizována takto:

12. – 16.10. 2020

Prezenčně (tzn. ve škole) se budou vzdělávat žáci 6. a 8. ročníku. Ostatní ročníky budou praktikovat distanční výuku (tzn. mimo školu, nejčastěji asi z domu).

19. – 23.10. 2020

Přesně naopak, tzn. do školy přijdou žáci 7. a 9. ročníku, ostatní budou doma. 

Distanční vzdělávání je povinné, žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím informačního systému Škola on-line. Vzhledem ke krátkodobosti opatření (prakticky se jedná o 1 týden), nebudou organizovány videochaty. 

Následující týden mají žáci před prázdninami a státním svátkem dny volna. Prakticky to znamená, že celý týden 26. – 30.10. budou doma.

Další související informace jsou předány prostřednictvím informačního systému Škola on-line.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

zde jsou doplňující informace k volbám do školské rady dne 24.11.2020 ke zprávě zaslané prostřednictvím inf. systému Škola on-line.

Výtah zákona školského zákona 561/2004 Sb.

§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Činnost školské rady upravuje § 168 téhož zákona.

Postup přípravy voleb

  • termín voleb: 24. 11. 2020 od 10.00 h do 16.30 h.
  • místo konání voleb: v budově ZŠ Rousínov, Habrovanská 312/3, 1.patro, kancelář školy
  • způsob podání návrhů kandidátů: kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Zezulkové do 30. 10. 2020 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání
  • zveřejnění kandidátů: kandidátky zákonných zástupců budou zveřejněny od 9. 11. 2020 na webových stránkách školy