Použití jiného testu než oficiálně dodávaného

Vážení rodiče,

pro testování dětí lze použít i jiné testy než oficiálně dodávané šťourací, musí však mít povolenou výjimku MZČR pro použití laickou osobou. Tento seznam je na webových stránkách MZR, předkládáme vám ho pod tímto odkazem. Pokud je to tedy pro ně přijatelnější a méně nepříjemné, mohou si tento test děti přinést z domu a použít ve škole.

Upozorňujeme, že i testem přineseným z domu se žák musí testovat až ve škole.

Doplňující informace k organizaci školy od 12. 4. 2021

Přinášíme upřesňující informace k některým činnostem, souvisejících s výukou od 12.4., vyplývajících z textu mimořádných opatření a doplňujících materiálů.

Doba testování 

Vzhledem k technologii testování je nutné zahájit testování ve stejnou dobu. Pro žáky navštěvující ranní družinu je stanoven začátek testu na 7:00 h. Proto je nutné, aby žáci přišli již před 7 hodinou. V případě pozdějšího příchodu musí již žák počkat před budovou na začátek vyučování. 

Pro ostatní žáky je stanoven začátek testu na 8:00 h. Zde jsou samozřejmě akceptovatelné výjimky pro případ pozdějšího příchodu, např. od zubaře apod. 

Asistence při testování 

Pokud budou rodiče 1. – 3. ročníku chtít asistovat svým dětem při testování, doporučujeme přijít až před 8 hodinou. Do začátku testování by totiž neměli v budově pobývat. V tomto případě musí tento test proběhnout odděleně od ostatních žáků. Na pracovišti Tyršova k tomu bude určena tělocvična, na Habrovanské jedna z volných odborných učeben. 

Pobyt dětí rodičů vybraných profesí v době distanční výuky 

Škola zajistí v zařízení také pobyt dětí rodičů vybraných profesí (seznam – viz níže) v době, kdy mají v rotaci určenou distanční výuku. Je to z důvodu zajištění chodu těchto institucí. V případě zájmu o tuto službu laskavě doručte potvrzení zaměstnavatele, nejlépe sken elektronicky na zezulkovaj@zsrousinov.cz. Popř. lze i osobně v listinné podobě do kanceláře školy. Uveďte též prosím předpokládaný potřebný čas (denní dobu) této služby. Tato služba bude poskytována od 7:30 do 16 hodin. Ranní družinu lze v tomto případě využít jen v době prezenční výukyDůvodem je zachování povinné homogenity výchovných skupin. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Provoz školy od 12. dubna 2021

Na základě vládních mimořádných opatření, je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) ve školách, za níže uvedených podmínek. 

Výuka bude probíhat v rotačním režimu 

 • První týden (od 12.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 
 • Druhý týden (od 19.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány ostatní třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C a 5.C. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 

Takto se budou skupiny střídat do odvolání. Žáci to poznají i podle rozvrhu ve Škole online.

Prosíme rodiče, aby nenaléhali na změnu tříd v rotačním režimu, např. kvůli sourozencům. Tento systém je ovlivňován více obecnými faktory, nelze všem vyhovět.

Zakázané činnosti jsou zpěv a sport. Budou nahrazeny jinými aktivitami v rámci vyučování. 

Ochrana dýchacích cest 

Žáci si musí chránit dýchací cesty alespoň tzv. chirurgickou rouškou, nemusí mít respirátor. Škola tyto ochranné prostředky neposkytuje. 

Testování 

Žáci musí ve škole podstoupit 2x týdně POC antigenní test. Testovací dny budou pondělí a čtvrtek. V případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy. Bude-li žák testován ve středu, ve čtvrtek již nemusí. Testování bude probíhat ve škole, ve třídě, před začátkem vyučování, resp. po příchodu do ranní družiny. Žákům 1. – 3. ročníku mohou asistovat rodiče. 

V případě pozitivního výsledku musí žák do izolace a neprodleně domů. Bude-li jakýkoliv žák pozitivně testován ve čtvrtek, musí do karantény celá třída. Z tohoto důvodu, je-li to možné, doporučujeme rodičům setrvat před školou a vyčkat na výsledek. Bude-li žák testovaný s pozitivním výsledkem, musí rodiče kontaktovat lékaře a podstoupit PCR test. Výsledek testu rodiče neprodleně oznámí škole. O dalším postupu rozhoduje KHS. 

Grafické schéma návazných postupů. 

Výjimky z testování 

Test nemusí podstoupit žák, který: 

doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, provedený na certifikovaném odběrovém místě, ne starší 48 hodin 

doloží certifikát min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo alespoň 14 dní a žák nemá příznaky onemocnění 

doloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. 

Žák, který nepodstoupí testování a nedoloží potvrzení výše uvedených výjimek, nebude se moci prezenční výuky účastnit. Jeho absence je evidována jako omluvená. Nevzniká mu nárok na distanční výuku, bude mu pouze poskytnuta přiměřená míra podpory. 

Stravování 

Stravování ve škole bude umožněno prezenčně vzdělávaným žákům. V týdnu prezenční výuky budou žáci přihlášeni ke stravování automaticky. V týdnu distanční výuky budou naopak automaticky odhlašováni. Pro distančně vzdělávané žáky umožníme v omezené míře odběr stravy do jídlonosičů. Podrobnosti a organizaci výdeje upravíme dle počtu zájemců. 

Školní družina 

Družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, a to i družina ranní. 

Druhý stupeň 

Třídy druhého stupně (6. – 9. ročník) pokračuje v současném režimu distančního vzdělávání. 

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se podle metodického pokynu MŠMT zápis   do 1. ročníku uskuteční bez přítomnosti dětí. V měsíci dubnu 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tzn. podání písemné žádosti o přijetí.

 • Elektronická registrace k přijetí žáka do 1. třídy bude aktivní na níže uvedeném odkazu od 1. 4. 2021
 • Přihláška k zápisu (skolaonline.cz)
 • Po vygenerování žádosti o přijetí získáte registrační číslo (v žádosti vedle jména a příjmení), pod kterým bude dítě zveřejněno v seznamu přijatých dětí.
 • V případě potíží s registrací nebo tiskem žádosti o přijetí kontaktujte Mgr. Lucii Mikulčíkovou na tel. čísle 778 433 705, email mikulcikoval@zsrousinov.cz
 • Elektronicky vyplněnou žádost je třeba vytisknout, podepsat, a poté doručit do školy následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy fbtgj48
  • e-mailem (pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce!), na e-mail mikulcikoval@zsrousinov.cz
  • poštou (na adresu Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 68301 Rousínov
  • do poštovní schránky u zadního vchodu budovy na Habrovanské
  • osobním podáním (v nejzazším případě vzhledem k současné epidemiologické situaci)

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je třeba vyplnit jak žádost o přijetí, tak i žádost o odklad povinné školní docházky, a do školy doručit spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa

Při nástupu dítěte po odkladu PŠD vyplňte pouze registrační formulář, podepsanou žádost nedoručujte.