Vyzvednutí osobních věcí žáků ze šaten

Osobní věci žáků, které tento školní rok již zřejmě nebudou potřebovat (zejm. přezůvky, sportovní oděv a a obuv do tělocviku, popř. zapomenuté zimní věci apod.) lze vyzvednout v pátek 22.5. v době od 9 do 12 hodin ve všech budovách školy, tzn. na Habrovanské, Na Tyršově i v budově ZUŠ na Sušilově náměstí. V uvedenou dobu tam budou k dispozici vychovatelé, kteří Vás nasměrují do patřičného prostoru.

Informace k pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. května – aktualizováno 20.5.2020

Aktualizace 20.5.2020

V souladu s metodickým pokynem MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol stanovilo vedení školy následující organizaci:

Žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) budou umístěni na pracoviště Tyršova. Žákům 1. – 3. ročníku je zajištěn dohled do 16:00 h, ostatním do 13:00 h.

Na základě počtu přihlášených byli žáci umístěni do osmi pracovních skupin takto: 1.AB, 1.C, 2.A, 2.BC, 3.AB, 4.A, 4.BC, 5.ABC.

Začátek činností je stanoven na 8.00 h. Budova bude otevřena od 7:30 h. Příchod do budovy bude organizován pedagogickým pracovníkem. Žáci všech tříd druhého ročníku (tedy i 2.B), mohou chodit zadním vchodem (směrem od Záložny) do přístavby, kde jsou nyní kmenové třídy 2.A a 2.C. Vyzvednout si je mohou rodiče rovněž tam. Ostatní žáci budou mít přístup hlavním vchodem. Rodičům není umožněn vstup do školy. Vyzvedávání žáků 1. a 2. ročníku bude rovněž organizováno službou zajišťujícím pedagogickým pracovníkem od 11:30 h. Žáci ostatních ročníků budou odcházet sami dle informace uvedené rodiči na přihlášce.

Žáci (popř. rodiče žáků), kteří byli dříve umístěni ve 2., 3., 4. a 5. oddělení školní družiny, si mohou v pátek v době 9 – 12 hodin vyzvednout v šatně na Habrovanské přezůvky, které zde děti měly kvůli obědům. Žáci z ostatních oddělení mají přezůvky již na Tyršově.

Činnosti spojené s vyučováním budou zajišťovány učiteli daného ročníku (nemusí být vždy třídní). Ostatní činnosti zajišťují vychovatelé a pedagogičtí asistenti.

Obědy budou vydávány po skupinách od 11:30 h v intervalu 30 min:

1.AB + 1.C: 11:30h

2.A + 4.A: 12:00 h

2.BC + 3.AB: 12:30 h

4.BC + 5.ABC: 13:00 h

Níže uvedená bezpečnostní opatření zůstávají v platnosti. Připomínáme – při prvním příchodu odevzdat čestné prohlášení (.pdf)

Pro ostatní (nepřihlášené) děti bude nadále pokračovat výuka distanční formou („na dálku“).

Aktualizace 5.5.2020

Pro přihlášené žáky ke stravování budou připravovány obědy na pracovišti Tyršova. Pokud si oběd nepřejete (např. z důvodu brzkého plánovaného odchodu), odhlaste se standardně u vedoucí stravování p. Bartoškové.

Doplnění informací k organizačním opatřením: „Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit“ (citace z oficiálního dokumentu MŠMT). Celý dokument naleznete zde.

 

Vážení rodiče, 

V souladu s programem vlády postupného otevírání škol Vám sdělujeme, že od 25. května 2020 umožníme osobní přítomnost žáků 1. stupně v budově školy. Vzhledem k daným opatřením vlády, technickým, personálním a provozním možnostem, stanovujeme tyto podmínky a opatření: 

Přítomnost žáků je dobrovolná. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (.pdf) a čestného prohlášení (.pdf) zákonným zástupcem dítěte. Přihlášku lze odevzdat způsoby stanovenými v textu přihlášky. Čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Pro žáky z rizikových skupin bude zajištěná distanční výuka z domu. 

Žák se musí dostavit na určené místo mezi 7:30 – 8:00 h., jako na běžnou výuku a musí být vybaven minimálně dvěma čistými rouškami a vlastním sáčkem na uložení roušky. Ihned po příchodu bude povinen provést dezinfekci rukou. Žáci budou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 (jedno dítě v lavici) – dle počtu žákovského nábytku v místnosti, bez možnosti měnit složení skupin. Při nedostatku ped. pracovníků bude o vyřazení rozhodovat vyšší věk. O nošení roušek rozhoduje vyučující. Roušky budou muset mít děti u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci a bude určitě povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Provizorní šatny budou zřízeny odděleně. Provoz školní družiny, ani zájmových kroužků nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny (protože není dovoleno jakkoliv měnit skupiny). Taktéž nebude povolena ani výuka tělesné výchovy.

Ukončení činností ve škole bude upřesněno dle personálních možností školy.

Činnost: 

Výuka bude omezena, její rozsah bude definován podle složení skupin. Nadále bude probíhat část výuky distanční formou. Žáci přítomni ve škole budou plnit úkoly zadané jejich vyučujícími, zčásti budou zaměstnáni volnočasovými aktivitami.

Pedagogický dohled bude zajištěn především vychovateli a asistenty. Přítomnost učitelů bude umožněna dle složení skupin a v souladu se souborem hygienických pokynů pro ZŠ vydaných MŠMT.

Nebude-li žák dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, zejm. v oblasti hygieny a bezpečnosti, bude z docházky vyřazen. 

Bude-li na žádost rodičů žák k docházce zapsán, nebude dále vydáváno potvrzení pro čerpání ošetřovného.

Přihlášku k docházce odevzdejte prosím do 18. 5. 2020 těmito způsoby: osobně do poštovní schránky školy u zadního vchodu u tělocvičny, oskenované e-mailem na mikulcikoval@zsrousinov.cz, lze též poštou nebo prostřednictvím datové schránky školy fbtgj48.

Další podrobnosti poskytneme po odevzdání přihlášek.

Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020 – aktualizováno 8.5.2020

Aktualizace 8.5. – organizační pokyny

 • Vstup do školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům, a to bezprostředně (v 7:55 h) před zahájením výuky. Prosíme o seznámení se a dodržování bezpečnostních pokynů – viz níže v textu, a pokynů zaměstnanců školy.
 • Při prvním příchodu musí odevzdat vyučujícímu čestné prohlášení (odkaz – viz níže) podepsané zákonným zástupcem s aktuálním datem. Neposílejte předem e-mailem, prosím! Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn.
 • Společné šatny nebudou v provozu, přezouvání není nařízeno
 • Výuka bude zaměřená na přípravu k přijímacím zkouškám z předmětu matematika a český jazyk.
 • Rozdělení výuky bude pro každou třídu do dvou dnů, vždy v době 8 – 11 hodin, takto:

IX.A – pondělí, středa; místnost – kmenová učebna třídy IX.B

IX.B – úterý, čtvrtek; místnost – kmenová učebna třídy VIII.A

IX.C – úterý čtvrtek; místnost – kmenová učebna třídy IX.B

IX.D – pondělí středa; místnost – kmenová učebna třídy VIII.A

 • Tato organizace platí pouze do termínu konání přijímací zkoušky.

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

v souladu s usnesením vlády umožníme žákům 9. ročníku pobyt ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11. května t.r.

Pro umožnění vstupu je nezbytné odevzdat vyplněnou přihlášku k docházce (.pdf) a čestného prohlášení (.pdf) podepsané zákonným zástupcem dítěte. Přihlášku lze odevzdat do 7. května 2020 způsoby stanovenými v textu přihlášky. Čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Výuka bude probíhat ve třídách v přízemí na ul. Habrovanská.

Stanovená bezpečnostní a hygienická pravidla: žáci budou v neměnných skupinách, v maximálním počtu 15, vždy jen jeden v lavici. Žáka nelze zařadit do skupiny později než 11.5. Musí být vybaveni rouškou, o jejímž používání rozhodne vyučující. Po příchodu do školy provedou dezinfekci stanoveným způsobem. Do školy přijdou těsně před výukou a půjdou přímo na svoje místo do třídy. Společné šatny se nebudou využívat. Do jiných prostor, s výjimkou sociálního zařízení, nebudou mít přístup. Nebudou se shlukovat či vytvářet skupinky, pokud to nebude v souladu s výukou. Po ukončení neprodleně opustí budovu a vzdálí se od školy.

Organizace bude stanovena podle počtu přihlášených žáků. Obsah výuky bude orientován na stěžejní předměty, především ČJ a M. Ostatní předměty lze konzultovat s osobní účastí žáků a učitelů ve škole po individuální domluvě.

Další informace poskytneme po odevzdání závazných přihlášek.

Rozvrh on-line výuky a konferencí, a nejen to.

Vážení čtenáři, především žáci, také rodiče,

asi je typické pro homo sapiens (= člověk rozumný), využít jakoukoliv situaci pro svůj prospěch. Učení na dálku má svoje mínusy a také plusy. Třeba rozvrhnout si vlastní práci. Veliké plus pro toho kdo to zvládne. Kdo ne, ten to má těžší.

Pokud pořádáme on-line setkávání, videokonference a pod., je však NUTNÉ držet se stávajícího rozvrhu, aby si učitelé takzvaně nelezli s rozvrhem do zelí. Proto jsou některá setkání či výuka on-line pořádány v 8 hodin, některé třeba ve 13 h.  A tak nám vznikla ještě třetí skupina. V 8 hodin je pro ně brzy, (pro některé je brzy i v 10 h !). A ve 13 h se jim už nechce. Začíná to nějak připomínat davový přístup ke školní práci za „normální“ situace. Vykroutit se, vyhnout se, vymluvit se, schovat se za něco.

Takto nějak začíná rozpad morálky a odpovědného přístupu. K sobě samému. Nejde o to ovládnout čas, učivo, techniku a já nevím co ještě všechno. Jde o to zvládnout sami sebe!

Víc než kdy jindy je nyní nutné býti homo sapiens sapiens (= člověk moudrý).

Přeji mnoho sil a pevné zdraví do další práce.

Vyhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření vlády k zamezení šíření pandemie Covid-19.

 • Úkoly budou nadále zadávány zpravidla v týdenní frekvenci. Požadavek na rozmělnění delších úkolů na více části by vedl ke zvýšení nepřehlednosti zadání. Úkoly lze plnit postupně a postupně ukládat. Až na konci zadaného období dát Uložit a odeslat. 
 • Rodinám, které nemají možnost tisku, umožníme vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. K tomuto účelu bude v pátek od 9 do 12 hodin otevřen hlavní vchod na Habrovanské, kam tyto materiály umístíme pro ty žáky, kteří předem požádají jednotlivé vyučující. Materiály budou označeny jménem žáka. Současně tam připravíme schránku pro odevzdání již vypracovaných materiálů pro ty žáky, kteří nemají skener. Tyto materiály musí být rovněž podepsány a také označeny jménem vyučujícího. Dále do budovy, prosím, nevstupujte. 
 • Žáci mají povinnost splněné úkoly doplnit stručným vlastním vyjádřením: co se mi dařilo či povedlo, co se mi nedařilo, co bylo přínosnémohu-li něco využít, co bych ještě potřeboval procvičit atd. Tato povinnost platí pro žáky od 5. ročníku včetně. 
 • Splněné úkoly budou hodnoceny výhradně slovně, nikoliv klasifikací. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě zjištění, že v některých případech jsou úkoly vypracované rodiči, popř. jsou sdíleny samotnými žáky. Ve vlastním zájmu žádáme žáky, aby pracovali v co největší míře samostatně, a současně žádáme rodiče, aby pouze dohlédli na plnění úkolů. Ale i slovní hodnocení je hodnocení. 
 • Zjišťujeme a vyhodnocujeme možnosti doplnit stávající formu výuky a zadávání úkolů dalšími způsoby s větší mírou interaktivity. Informováni budete prostřednictvím webových stránek. 
 • Žádáme rodiče a žáky, aby používali pro e-mailovou komunikaci oficiální a dohodnuté způsoby, tzn. používejte e-mailové adresy systému Iškola (…@zsrousinov.iskola.cz), nepoužívejte soukromé maily (v doménách …@seznam.cz, …@gmail.com apod.). Stejně tak učitelé.
 • Upozorňujeme, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření zahrnující mj. zákaz vstupu dětí do budovy školy.