Vyhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření vlády k zamezení šíření pandemie Covid-19.

 • Úkoly budou nadále zadávány zpravidla v týdenní frekvenci. Požadavek na rozmělnění delších úkolů na více části by vedl ke zvýšení nepřehlednosti zadání. Úkoly lze plnit postupně a postupně ukládat. Až na konci zadaného období dát Uložit a odeslat. 
 • Rodinám, které nemají možnost tisku, umožníme vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. K tomuto účelu bude v pátek od 9 do 12 hodin otevřen hlavní vchod na Habrovanské, kam tyto materiály umístíme pro ty žáky, kteří předem požádají jednotlivé vyučující. Materiály budou označeny jménem žáka. Současně tam připravíme schránku pro odevzdání již vypracovaných materiálů pro ty žáky, kteří nemají skener. Tyto materiály musí být rovněž podepsány a také označeny jménem vyučujícího. Dále do budovy, prosím, nevstupujte. 
 • Žáci mají povinnost splněné úkoly doplnit stručným vlastním vyjádřením: co se mi dařilo či povedlo, co se mi nedařilo, co bylo přínosnémohu-li něco využít, co bych ještě potřeboval procvičit atd. Tato povinnost platí pro žáky od 5. ročníku včetně. 
 • Splněné úkoly budou hodnoceny výhradně slovně, nikoliv klasifikací. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě zjištění, že v některých případech jsou úkoly vypracované rodiči, popř. jsou sdíleny samotnými žáky. Ve vlastním zájmu žádáme žáky, aby pracovali v co největší míře samostatně, a současně žádáme rodiče, aby pouze dohlédli na plnění úkolů. Ale i slovní hodnocení je hodnocení. 
 • Zjišťujeme a vyhodnocujeme možnosti doplnit stávající formu výuky a zadávání úkolů dalšími způsoby s větší mírou interaktivity. Informováni budete prostřednictvím webových stránek. 
 • Žádáme rodiče a žáky, aby používali pro e-mailovou komunikaci oficiální a dohodnuté způsoby, tzn. používejte e-mailové adresy systému Iškola (…@zsrousinov.iskola.cz), nepoužívejte soukromé maily (v doménách …@seznam.cz, …@gmail.com apod.). Stejně tak učitelé.
 • Upozorňujeme, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření zahrnující mj. zákaz vstupu dětí do budovy školy. 

Zápis do prvních tříd – aktualizováno k 27.3.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se zápis dětí do 1. ročníku neuskuteční podle dříve zde uvedených informací. V měsíci dubnu 2020 proběhne pouze formální část zápisu, tzn. podání písemné žádosti o přijetí. Informace k zápisu níže:

Žádosti o přijetí do 1. ročníku 2020/2021:

Vyplněné a podepsané formuláře doručte prosím do 15. 4. 2020 následujícími způsoby:

 1. pošlete do datové schránky školy: fbtgj48
 2. pošlete e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (POZOR nelze jen poslat prostý email!),
 3. pošlete poštou
 4. přineste osobně ve středu 15. dubna v čase od 14:00 do 17:00. Příjem žádostí proběhne ve vestibulu budovy na Habrovanské.

K zápisu prosím pošlete nebo přineste tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí do 1. ročníku (doc, pdf)
 • Zápisový list do 1. ročníku (doc, pdf)
 • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

V případě, že žádáte o odklad navíc:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (doc, pdf).
 • Doporučení školského poradenského zařízení – pokud je.
 • Doporučení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa – pokud je.

S případnými dotazy ohledně zápisu se obracejte na Mgr. L. Mikulčíkovou (mikulcikoval@zsrousinov.cz, tel.:+420778433705)

Seznam přijatých dětí bude ve dnech 18. – 19. května vyvěšen ve vestibulu školy

 

Materiály, informace a online učebnice pro výuku a vzdělávání zdarma

Dobrý den, vážení rodiče a žáci,

informujeme vás o tom, že se k nám dostaly v této mimořádné situaci zdroje online učebnic a podpurné materiály pro výuku a vzdělávání na ZŠ včetně licenčních kódu, certifikátú. Můžete je nyní bezplatně využívat pro výuku a vzdělávání –  klikněte zde a stačí se zaregistrovat dle pokynů, návodů a lze je snadno používat.

Pro informaci Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma na ČT1 s přípravou na přijímací zkoušky. Projekt UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce.

Doplněný materiál pro využívání výuky a vzdělávání o přístupu nyní zdarma do systému Národní­ knihovny České republiky, Digitální knihovna Kramerius na web adrese: http://kramerius.nkp.cz

Přímé odkazy na podpurné vzdělávací a výukové materiály:

Certifikaty k pdf souboru, k jednotlivým předmětům:

Domácí úkoly žákům elektronicky – aktualizováno

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zadávány v přiměřeném rozsahu domácí práce (úkoly). Obsah, způsob vypracování a odevzdání a případné hodnocení je v kompetenci jednotlivých vyučujících.

Úkoly budou zadávány prostřednictvím el. informačního systému I-škola, nejčastěji v pátek na celý další týden. Kromě zadání či případného popisu zde bude uveden také termín odevzdání, popř. další podrobnosti či vysvětlení. Jak pracovat s domácími úkoly je popsáno v této elektronické příručce. Prosíme rodiče, aby dohlédli na práci žáků, popř. jim pomohli s uložením či odesláním. Není to složité, spousta žáků a učitelů už takto pracuje. Kontrola či opravy nejsou nutné, to udělají vyučující. Stačí dohlédnout na vypracování.

Zadání domácích úkolů hledejte v sekci Domácí úkoly (symbol aktovky).

Doporučujeme pravidelnou každodenní práci.

V některých případech (zejm. u menších dětí) bude nutné, aby rodiče vyzvedli ve škole pracovní sešity, písanky apod. V tomto případě Vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V případě nejasností kontaktujte prosím přímo jednotlivé vyučující, nejlépe e-mailem.

Mimořádné opatření – aktualizováno 25.3.

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

a/ osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b/ osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Mimořádné opatření platí do odvolání.

Image result for mimořadné opatření mz čr

Odkaz na znění mimořádného opatření MZ ČR naleznete zde.

Odpovědi na časté dotazy:

 • Žákům jsou obědy v této souvislosti odhlašovány automaticky.
 • Školní družina není v provozu.
 • Vystavení potvrzení pro poskytnutí ošetřovného, je v kompetenci p. zástupkyně Mikulčíkové. Požadavky směřujte na ni, nejlépe e-mailem na: mikulcikoval@zsrousinov.cz. Lze též telefonicky (778 433 705) či osobně.