Organizace školy od 30.11.2020

Na základě mimořádného opatření vlády dochází k úpravě organizace vzdělávání ve školách. Na základě toho přijalo vedení školy následující opatření. 

Od 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. 

Žáci 6. – 8. ročníku se budou účastnit tzv. rotační výuky takto: ve 49. týdnu 30.11. – 4.12. (označený jako lichý) se budou prezenčně (tzn. přímou docházkou do školy) vzdělávat žáci tříd 6.B, 6.D, 7.A, 7.C8.C. Ostatní žáci se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (tzn. z domu). Následující týden se tyto skupiny prohodí, a tak to bude pokračovat do zrušení či změny mimořádného opatření vlády. 

Vzdělávání bude probíhat v homogenních skupinách (společně budou pouze žáci jedné třídy).  Organizace výuky bude upravena tak, aby nedocházelo k míchání skupin. Z toho důvodu dojde k úpravám rozvrhu, k posunutí začátků či konců hodin, nástupům na oběd aj. 

Možnosti individuální konzultace 1 učitel +1 žák (ev. +rodič) zůstávají beze změny, tzn. bez dalších omezení po dohodě s vyučujícím. 

Všichni účastníci vzdělávání musí celodenně nosit ochranu úst a nosu, a to i v družině. Je vhodné tedy vybavit děti každodenně alespoň 2 čistými rouškami, vhodně hygienicky uloženými (např. v čistém sáčku). 

Školní družina bude v provozu. Vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu skupin žáků, dojde k určitým omezením 

Stravování pro žáky vzdělávaných prezenčně bude standardní – ve školních jídelnáchBude upravena organizace výdeje i časový rozvrh stravování, opět z důvodu zákazu promíchání jednotlivých skupin žákůProto je třeba počítat s delší dobou výdeje, delším čekáním aj. Žáci budou automaticky přihlášeni, pokud se stravovat nebudou, je třeba je ODHLÁSIT. 

Stravování pro žáky vzdělávaných v daném týdnu distančně bude umožněno pouze odebráním do jídlonosiče u zadního vchodu školní kuchyně (příjezd ke sportovní hale). Nelze jinak. Jídlonosič je nutno přinést na toto určené místo do 11 hodin, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Nádoby budou plněny v době od 11.00 do 11.30 h, poté si je opět můžete vyzvednout. POZOR: žáci vzděláváni v daném týdnu distančně budou automaticky na tento týden odhlašováni. Pokud si budou chodit s nosiči a obědy odebírat, je nutné se PŘIHLÁSIT. Lze to udělat samozřejmě obvyklým způsobem, nejlépe přes webové rozhraní, jak jste zvyklí. 

Vstup 3. osoby do budov je možný jen v odůvodněných případech, za dodržení všech vládních nařízení a opatření vydaných školou. 

Vážení rodiče, žáci a učitelé, vzhledem ke složitému naplňování požadavků vlády zatím není možné upřesnit veškeré detaily (např. složení skupin v družině, úpravy v rozvrhu, časové rozložení výdeje stavy apod). Toto budeme zveřejňovat postupně později.

Příručka pro žáky k přihlášení do MS Office 365 přes webový prohlížeč

Vážení rodiče a milí žáci,

přikládáme pro vás krátkou příručku s návodem, jak se přihlásit do MS Office 365 pro školu a jak si zkontrolovat zda je žák přes webový prohlížeč přihlášen do MS Office 365 pro školu a do aplikace Teams přes webový prohlížeč.

Výuka od 18. 11. 2020

Od 18.11.2020 bude opět zahájena prezenční výuka, pouze však pro 1. a 2. ročník, vláda svým nařízením určila podmínky:

Žáci se nebudou jakkoliv prolínat či míchat, z toho důvodu nebude možná ranní družina.

Odpolední družina bude v provozu, skupiny budou upraveny tak, aby byly tvořeny žáky jedné třídy. Na Tyršově budou v družině žáci ze 2.A a 2.C, ostatní budou na ZUŠ.

Žáci mají povinnost nosit roušku celý den, prosíme rodiče, aby děti vybavili na každý den alespoň 2 čistými rouškami, vhodně uloženými např. v sáčku.

Zpěv a sport budou nahrazeny jinou činností. Část času mohou děti trávit venku, i mimo areál školy (za příznivého počasí).

Žáci jsou automaticky přihlášeni na oběd od 18.11. Pokud chodit nebudou, je třeba je odhlásit obvyklými způsoby co nejdříve.

Další informace

Od 18.11. jsou ve škole umožněny také individuální konzultace učitel – žák. Přítomnost zákonného zástupce je též možná (např. doprovod menších dětí). Konkrétní termín a téma je nutno domlouvat s jednotlivými vyučujícími. Tyto konzultace jsou vhodné také pro pedagogickou intervenci a pomoc asistentů konkrétnímu dítěti se SVP.

Podávání přihlášek na SŠ obory s talentovou zkouškou na školní rok 2021 / 2022

 • Studijní obory, na které se dělá talentová zkouška, poznáte dle kódu oboru, který je před názvem oboru.
  • U oborů s talentovou zkouškou začíná kód číslem 82+ obor Gymnázium se sportovní přípravou.
  • Všechny střední školy, studijní obory + kódy naleznete na webu: www.atlasskolstvi.cz.
 • Termín nejzažšího odeslání či odevzdání přihlášek přímo na SŠ je 30. listopadu 2020.
 • V případě odesílání poštou je nutno odeslat doporučeně k rukám ředitele SŠ.
 • Každý žák si může podat 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou, v případě neúspěchu při přijímacím řízení si může pak tentýž žák podat v reálném termínu (do 1. března 2021) dvě přihlášky na vzdělávací obory bez talentových zkoušek. Přijímací zkoušky na obory, kde je stěžejní talent, proběhnou během ledna 2021.
 • Ze strany zákonných zástupců je nutné přihlášku podepsat a zajistit razítko pediatra, který odsouhlasí vhodnost zvolených oborů pro Vaše dítě.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ na školní rok 2021 / 2022

 • Přihlášku uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy, do které se hlásí a to nejpozději do 1. března 2021.
 • V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky; pokud se jedná o maturitní obory, vykoná uchazeč povinné jednotné přijímací zkoušky zpředmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura ve dvou termínech – 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%).
 • 1. kolo přijímacího řízení probíhá vobdobí od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021 a to jak pro jednotné, tak i pro školní přijímací zkoušky.-Školní přijímací zkoušky voborech vzdělání bez maturitní zkoušky se konají v1. kole přijímacího řízení vpracovních dnech vobdobí od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb = na poštu).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vyjma případu, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek v oboru, kam byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (zápisový lístek bude vydán žákům končícím povinnou školní docházku v roce 2021 spolu s výpisem vysvědčení v pololetí letošního školního roku).
 • Nadále platí následující způsob doručování rozhodnutí. Do dvou pracovních dnů ode dne doručení výsledků CERMATEM středním školám ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a následně přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a nemusí se zasílat. Rozhodnutí o nepřijetí je nezbytné doručovat do vlastních rukou.
 • Odvolací lhůta proti nepřijetí jsou 3 pracovní dny. Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš