Rozvrh hodin pro online výuku

Rozvrh hodin pro online výuku v době distačního vzdělávání naleznou žáci v rozvrhu hodin v systému Škola OnLine nebo také v kalendáři aplikace Teams v MS Office 365, když se přihlásí žák svým žákovským účtem do MS Office 365 nebo přímo do aplikace Teams.

 

Poslední změny v přijímacím řízení vyplývající z vydaného Opatření obecné povahy MŠMT ČR dne 5.1. 2021

 1. Oproti platnému školskému zákonu se umožňuje konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvoutermínech všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konat bude. Umožní se tedy konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i uchazeči, který by ji za standardní situace mohl konat pouze jednou.
 2. Pokud se bude na některé škole konat jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, konají se obě dvě ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly.
 3. Pokud se na některém maturitním oboru nebudou konat přijímací zkoušky vůbec, nesmí býtzveřejněn seznam přijatých uchazečů dříve než 28. dubna 2021. Důvodem je to, aby se v případě, že na druhou školu žák zkoušky dělá, dozvěděl výsledky z obou dvou škol, zda je přijat, zhruba ve stejný časový okamžik a měl srovnatelné podmínky pro rozhodnutí, na jakou školu podá zápisový lístek.

Provoz školy od 4. 1. 2021 – aktualizace 8.1.2021

Aktualizace 29.1.2021

Na základě rozhodnutí vlády pokračuje škola v současném režimu do odvolání.

Aktualizace 8.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT pokračuje škola v současném režimu minimálně do 22.1.2021

Aktualizace 2.1.2021 – informace k ranní družině

Ranní družina pro žáky v prezenční výuce (1. a 2. ročník) bude v provozu od úterý 5. ledna.

 

Původní zpráva

Usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020 dochází opět ke změně podmínek provozu školy od 4. ledna 2021:

Prezenční formou (ve škole) se budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně. Jsou umožněny individuální konzultace 1 žák + 1 učitel. Vyučování bude v rozsahu závěru roku 2020, tzn. např. bez volitelných předmětů atd. Rozdělení do vyučovacích skupin bude v převážné míře zachováno současné, toto žáci řešit nemusí.

Bude pokračovat přidaná hodina dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M pod vedením stejných učitelů.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník). V jednotlivých odděleních budou žáci jedné třídy. První ročník bude mít oddělení na ZUŠ, druhý ročník na Tyršově.

Stravování v jídelně bude umožněno žákům v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník), ostatním budou obědy automaticky odhlášeny. V případě nutnosti lze žákovi oběd přihlásit obvyklou formou a odebrat jídlo do jídlonosiče za těchto podmínek:

Na Habrovanské přinést jídlonosič do 11 hodin k zadnímu vchodu školní kuchyně, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Další postup stanoví pracovníci školní kuchyně (buď budou plněny ihned, nebo postupně, podle množství obědů).

Na Tyršově je nutno přinést jídlonosič přímo do jídelny cca v 11 hodin, v době mimo přítomnost žáků! Jídlonosiče budou plněny ihned.

Zůstávají v platnosti obecná bezpečnostní a hygienická opatření: omezit kontakt osob, nosit roušky po celý den kromě stravování, šatny na Tyršově zůstávají umístěné jako v prosinci (některé v patrech u tříd). Žákům 1.C je umožněn vstup zadním vchodem přímo ke třídě.

Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu zohlednění proběhlé a probíhající epidemiologické situace  v ČR aktuálně k 1.12.2020

 • V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku s tím, že by tato přijímací zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům středních škol nahradit ji školní přijímací zkouškou.
 • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
 • Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
 • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé středních škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
 • Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. březen 2021.

Změny v harmonogramu přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.1.-31.3. 2021.
 • Talentové zkoušky v konzervatoři – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou – změněno na 5.-15.2. 2021.

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) – nově do 8.3. 2021.

 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – do 5.4. 2021.

Burza škol On-line

Vzhledem k tomu, že letošní školní rok nebyla možnost uspořádat klasické burzy škol, veletrhy vzdělávání a mnohdy ani dny otevřených dveří na SŠ, chci Vám zprostředkovat možnost on-line spojení s jednotlivými středními školami, včetně možnosti dotazování se, on-line prohlídky škol apod., a to prostřednictvím portálu https://burzaskol.online/vystavy. Na tomto portále máte uvedeno, v který konkrétní den se koná burza škol v určitém regionu.

Čas spojení je možný vždy v době mezi 8:00 – 12:00 a  18:00 –  21:00 h. V jednotlivých regionech jihomoravského kraje se burzy konají v období od 7.12. 2020 do 11.12. 2020. Vždy je nutné si  region rozkliknout a podívat se, které školy jsou k účasti na burze přihlášeny (některé školy jsou opětovně přihlášeny i v několika regionech) – konečný stav přihlášených škol by měl být znám k datu 4.12. 2020. U jednotlivých regionů máte také uvedeno datum, kdy je možné spojit se se školami na zkoušku, aby jste měli jistotu, že „ostré“ spojení bude fungovat (spojení na zkoušku lze provést v době od 8:00 do 8:45 hod., posléze nebude fungovat).

Možnosti komunikace se školami jsou následující:

 • On-line schůzka pomocí Microsot Teams/Google Meet/Zoom/… případně dalších technologií, které střední škola využívá – nejefektivnější cesta.
 • On-line chat (ideální v případě, že váš počítač nemá mikrofon, ale přeci jenom trošku zdlouhavější).
 • Možnost zanechání zprávy – je možné i mimo termín výstavy. Zanecháte zprávu se svými kontaktními informacemi a škola se Vám ozve později.